Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Stan sprawy
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Komisje i zespoły
Prowadzone rejestry
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Załatwianie spraw (poradnik klienta)
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Malwina Pawelska
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-215 Białystok
telefon: 857439493
faks: 857439231
e-mail: mpawelska@bialystok.uw.gov.pl
Barbara Praczukowska-Niekludow
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 347
faks: 85 7439 231
e-mail: jpraczukowska@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
20638017   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Paszport. Zobacz inne informacje z tej kategorii.


Uwaga: Informacja jest nieaktualna.
Najnowszą wersję tej informacji znajdziesz tutaj

PASZPORT
Autorzy: Małgorzata Miczejko,

INFORMACJE   OGÓLNE

Podstawowe akty prawne :

·       ustawa z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych /Dz. U. z 2006 roku, nr 143, poz. 1027/,

·       rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz zwrotu tych opłat /Dz. U. Nr 153, poz. 1091)

·       rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 24 sierpnia 2006 roku, w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia /Dz. U. z 2006 roku, nr 152, poz. 1090/

·     ZMIANY DO PRZEPISÓW

·       Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

Z dniem 28 sierpnia 2006 roku wchodzą paszporty biometryczne.

Paszport biometryczny - to książeczka paszportowa z umieszczonym w okładce mikroprocesorem, w którym zapisane będą :
·       dane posiadacza paszportu - imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer PESEL oraz data wydania i data ważności paszportu, seria i numer paszportu, nazwa organu wydającego,
·       dane biometryczne - wizerunek twarzy i podpis posiadacza paszportu oraz odcisk palca zapisany w formie elektronicznej.

Więcej informacji, patrz : www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=298&id=3998


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA
PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI

Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierać będą drugą cechę biometryczną tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców.

Polska rozpoczęła 28 sierpnia 2006 r. wydawanie paszportów biometrycznych z jedną cechą. Obowiązek taki nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny określają związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem, dzięki czemu ograniczają przestępczość związaną z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów.

Już od 22 czerwca br. w kraju, a nie później niż od 29 czerwca br. - poza granicami, każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu, będzie zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika). Urządzenia służące do pobierania odcisków palców są nowoczesne, niebrudzące i łatwe w obsłudze.

Punkty paszportowe zostaną wyposażone w krótkie instrukcje tekstowe oraz w miarę możliwości instrukcje audiowizualne. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy organów paszportowych będą udzielać wszelkich niezbędnych informacji i służyć pomocą aby zapewnić sprawną i szybką obsługę osób aplikujących o paszport.

Procedura poboru odcisków palców oraz weryfikacji danych zawartych w paszporcie podczas jego odbioru jest prosta i tylko nieznacznie wydłuży załatwianie sprawy paszportowej.

Odciski palców będą zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie będą odwzorowane graficznie w dokumencie (nie będą widoczne).

Odciski palców nie będą gromadzone w ewidencjach paszportowych.

Czas oczekiwania na wydanie paszportu oraz opłaty za jego wydanie nie ulegną zmianie.

Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009 r. - bez względu na ich rodzaj - zachowają ważność do terminów w nich określonych np. paszport wydany w 2000 r. utraci ważność dopiero w 2010 r., paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017 r.

Wobec wprowadzenia do paszportów drugiej cechy biometrycznej, w Konsulatach RP będzie zainstalowany teleinformatyczny system obsługi spraw paszportowych, który wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na paszport przez osoby wnioskujące o jego wydanie poza granicami kraju.

 

DOKUMENTY PASZPORTOWE

Dokumentem paszportowym jest:

* paszport,

* paszport tymczasowy,

* paszport dyplomatyczny,

* paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

Paszporty i paszporty tymczasowe w kraju wydaje, odmawia ich wydania i unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby ubiegającej się o paszport, a za granicą - konsul.

Dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty paszportowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważności do czasu upływu terminów w nich określonych.

 

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE WZORY PASZPORTÓW

  

Aktualnie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej posługują się następującymi rodzajami dokumentów.

 Paszporty zachowują ważność do daty określonej w dokumencie.

Nie ma obowiązku wymiany poprzednio wydanych paszportów..

 

 

 

paszport biometryczny

Sprawdź datę ważności !!! 

Sprawdź datę ważności !!! 

                         

Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Postępowanie prowadzi i informacji udziela:

 

1) Oddział Paszportów

ul. Bema 4, 15-369 Białystok

tel. 0-85 7426591, 0-85 7441436, e-mail mmiczejko@bialystok.uw.gov.pl

2) Zamiejscowe Stanowisko Pracy ds. Paszportowych

w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, tel. 0-87 566-41-18,

3) Zamiejscowe Stanowisko Pracy ds. Paszportowych

w Łomży, ul. Nowa 2, tel. 0-86 216-37-04

 

Infolinia dla nowego systemu paszportowego 0801800101

 

Ważne adresy :
http://www.bialystok.uw.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/

http://www.msz.gov.pl/

 

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  WNIOSKU PASZPORTOWEGO

I ODBIORU DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

 

 

Wniosek paszportowy składa się i dokument paszportowy odbiera się  bezpośrednio w:

 

adres

przyjmowanie wniosków

pok. nr

telefon

wydawanie dokumentów paszportowych

pok. nr

telefon

godziny pracy

Białystok

ul. Bema 4

101, 102

0-85 7441436

1

0-85 6773606

poniedziałek

9:00 - 17:00

wtorek-piątek

7:30 - 15:30

103, 104

0-85 6772527

2

0-85 7425098

Łomża

ul. Nowa 2

17, 18

0-86 2164271 w. 276

16

0-86 2164271 w. 283

poniedziałek

8:00 - 16:00

wtorek-piątek

7:30 - 15:30

Suwałki

ul. Sejneńska 13

sala

operacyjna

0-87 5664118

sala

operacyjna

0-87 5664118

poniedziałek

8:00 - 16:00

wtorek - piątek

7:30 - 15:30

 

UWAGA :

Od dnia 3 października 2006 roku punkty paszportowe przy starostwach powiatowych przestają istnieć. Mieszkańcy Kolna, Grajewa, Zambrowa, Wysokiego Mazowieckiego, będą mogli odebrać paszporty w Zamiejscowym Stanowisku Pracy ds. Paszportowych w Łomży, a mieszkańcy Sejn - w Zamiejscowym Stanowisku Pracy ds. Paszportowych w Suwałkach.

 

UWAGA :

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego następuje osobiście !

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU  PASZPORTOWEGO:

 

·       osoba pełnoletnia składa :

-         wniosek paszportowy - wypełniony czytelnie, literami drukowanymi. Podpis w ramce pod fotografią nie może dotykać ramki i wychodzić poza Nią.

-         dwie jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

/Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, dołączając dokument orzekający niepełnosprawność tej osoby, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swego wyznania poświadcza uprawnienie do załączenia takiej fotografii zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej/.

-         odpis skrócony aktu małżeństwa umiejscowiony w polskim urzędzie stanu cywilnego - jeżeli związek małżeński został zawarty za granicą,

-         oryginał dowodu wniesionej opłaty paszportowej

/Jeśli opłata paszportowa została wniesiona za pośrednictwem przelewu bankowego z banku internetowego jest honorowana pod warunkiem, że posiada informację, iż jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu/.

 

Do wglądu należy przedłożyć:

-         dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo  polskie wraz z poświadczeniem zameldowania

-         ostatnio posiadany paszport.

 

W sytuacji gdy :

-       wydanie dokumentu paszportowego ma nastąpić osobie ubezwłasnowolnionej, wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa przedstawiciel ustawowy tej osoby lub ustanowiony przez sąd opiekun.

 

·       osoba małoletnia :

W imieniu osoby małoletniej rodzice (opiekun prawny) składają:

-         wniosek paszportowy - wypełniony czytelnie, literami drukowanymi. Podpis w ramce pod fotografią składają dzieci, które ukończyły 13 lat. Do 13 roku życia dziecko nie składa podpisu - ramka pozostaje pusta.

-         dwie jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

/Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami - dołączając dokument potwierdzający niepełnosprawność, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swego wyznania poświadcza uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej ją w nakryciu głowy zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej/.

-         oryginał dowodu wniesienia opłaty paszportowej,

/opłata paszportowa wniesiona za pośrednictwem przelewu bankowego z banku internetowego jest honorowana pod warunkiem, że posiada informacje, iż jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu/

 

Do wglądu - rodzice /opiekun/przedkładają:

-         dowody osobiste,

-         akt urodzenia dziecka,

-         numer ewidencyjny dziecka, czyli Pesel oraz potwierdzenie zameldowania

-         legitymację szkolną, jeśli wniosek dotyczy dziecka , które ukończyło 13 lat ,

-         ostatnio posiadany paszport /jeśli był taki wydany/.

 

W sytuacji gdy:

-         jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została mu ograniczona bądź zawieszona - należy dołączyć orzeczenie sądu w tej sprawie,

-         brak jest zgodności stanowisk rodziców lub niemożność uzyskania obopólnej  zgody - należy dołączyć orzeczenie sądu opiekuńczego,

-         jedno z rodziców przebywa za granicą - należy dołączyć pisemne oświadczenie tegoż rodzica poświadczone przez Konsula RP,

-         jedno z rodziców nie żyje należy dołączyć akt zgonu rodzica,

-         nie było ustalane ojcostwo należy dołączyć aktualny odpis zupełny aktu urodzenia osoby małoletniej

-         rodzic będący w kraju nie może być obecny przy składaniu dokumentów- należy dołączyć pisemne oświadczenie woli tegoż rodzica złożone przed notariuszem.

 

UWAGA:

Obecność małoletniego jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie mu dokumentu paszportowego.

 

WAŻNE!

-         Małoletnim do ukończenia 5 roku życia wojewoda wydaje paszport tymczasowy, ważny 12 miesięcy.

-         Małoletniemu przed ukończeniem 5 roku życia, na żądanie rodziców może być wydany paszport, z tym że jego ważność nie może przekroczyć 5 lat od daty jego wydania.

-         Małoletniemu , który ukończył 5 lat a nie ukończył 13 wydaje się paszport ważny 5 lat od daty jego wydania.

 

PASZPORT TYMCZASOWY

Paszport tymczasowy podobnie jak paszport, wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej, po przedłożeniu wymaganych dokumentów /patrz: niezbędne dokumenty do wydania paszportu osobie pełnoletniej i małoletniej/ i uiszczeniu należnej opłaty /patrz: opłaty paszportowe/ W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych. Właściwym organem w sprawie sporządzania paszportów tymczasowych w kraju jest wojewoda - właściwy dla stałego miejsca pobytu.

 

Paszport tymczasowy wojewoda  wydaje :

- małoletnim do ukończenia 5 roku życia,

- osobom, które znalazły się w sytuacjach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo potrzebą pilnego wyjazdu za granicę

 

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

UBIEGANIE SIĘ O WYDANIE  DOKUMENTU PASZPORTOWEGO W PRZYPADKU UTRATY WAŻNEGO DOKUMENTU PASZPORTOWEGO BĄDŹ JEGO ZNISZCZENIA

 

Wymaga złożenia :

-      oświadczenia o okolicznościach utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego

PLIK DO POBRANIA:
- oświdczenie.rtf
- oświadczenie.pdf

 

-      oraz pozostałych dokumentów, patrz :

1)          wydanie dokumentu paszportowego osobie pełnoletniej,

2)          wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej,

3)          opłaty paszportowe.

 

UWAGA !

 Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego następuje osobiście!

 

Jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza wówczas opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200 %.

Jeżeli utrata dokumentu paszportowego nastąpiła w wyniku przestępstwa, należy dołączyć do wniosku paszportowego stosowne potwierdzenie zaistniałych okoliczności. W takim przypadku opłata za wydanie nowego dokumentu paszportowego nie ulega podwyższeniu o 200%.

 Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy.

Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany.

Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek ten występuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

Dokument paszportowy zgłoszony jako utracony, zniszczony lub znaleziony, traci ważność z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu.

 

UBIEGANIE SIĘ  O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO Z POMINIĘCIEM WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ

Oprócz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego /patrz: wydanie dokumentu paszportowego osobie pełnoletniej, wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej/ wnioskodawca dołącza:

-         podanie skierowane do Wojewody Podlaskiego, w którym wyjaśnia przyczyny ubiegania się o wydanie paszportu z pominięciem właściwości miejscowej.

 

DRUK DO POBRANIA:
- podanie.rtf
- podanie.pdf

 

UWAGA :

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego następuje osobiście!

 

W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności uzasadnionych względami ochrony życia i zdrowia obywatela lub związanych z trudnościami w prowadzeniu przez niego działalności zawodowej lub społecznej, a także w przypadkach dotyczących bezpieczeństwa państwa, tej samej osobie może być wydany drugi paszport. W wyżej wskazanych przypadkach paszport wydaje Minister właściwy do spraw wewnętrznych.

 

OPŁATA  PASZPORTOWA:

Podstawowa:

Za wydanie paszportu - ważnego 10 lat

140 zł

Za wydanie drugiego paszportu, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

280 zł

Za wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 7 roku życia

30 zł

Za wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 7 lat, a nie ukończyła 13 roku życia

60 zł

Za wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

30 zł

Za wydanie paszportu tymczasowego, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

45 zł

 

Ulgowa opłata paszportowa w wysokości 50% stawki podstawowej za wydanie paszportu przysługuje :

Emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu

- uprawnienie do zniżki należy zaświadczyć legitymacją lub orzeczeniem o niepełnosprawności

Osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych

- Zaświadczenie z Zakładu Opieki Społecznej

Kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

- legitymacja kombatancka

Uczniom i studentom

- legitymacja

 

Uwaga! W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgowej opłaty paszportowej, przysługuje tylko jedna ulgowa opłata paszportowa.

 

Zwolnione od opłaty za wydanie paszportu są:

Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat

 

Osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji

Zaświadczenie z Domu Opieki Społecznej albo decyzja o przyznaniu zasiłku stałego.

Osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej

 

Żołnierze niezawodowi wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa

zaświadczenie dowódcy jednostki

 

Opłatę paszportową obniża się w przypadku wydania nowego paszportu, za ważny dotychczasowy, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

Zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu

Zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości

Braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

 

Opłatę, o której mowa powyżej, ustala się odejmując od opłaty obowiązującej
w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu - w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą - w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200%, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

 

Opłatę paszportową wnosi się, ponosząc związane z tym koszty, na rachunek:

Wydział Finansów i Budżetu

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

94101010490000392231000000

tytułem: „opłaty paszportowej"

ODBIÓR DOKUMENTU PASZPORTOWEGO:

 

·        przez osobę pełnoletnią:

Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście w organie paszportowym, za okazaniem dowodu osobistego i po przedłożeniu do anulowania posiadanego, ważnego paszportu. Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.

 

·       przez osobę małoletnią i ubezwłasnowolnioną

Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów. Małoletni lub osoba ubezwłasnowolniona, którzy ukończyli 13 lat, odbierają ten dokument osobiście, w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów.

Od  1 stycznia 2009 r. bezwizowy wjazd obywateli polskich do Kanady tylko na podstawie paszportu biometrycznego.

Z dniem 1 marca 2008 r. Kanada zniosła obowiązek wizowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Związku z powyższym, uprzejmie informujemy, iż:

• do 31 grudnia 2008 r. bezwizowy wjazd do Kanady możliwy jest jedynie dla posiadaczy paszportów czytanych maszynowo - posiadacze innych paszportów obowiązani są do wnioskowania o wizę,

• w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 1 stycznia 2011 r. bezwizowy wjazd na terytorium Kanady możliwy będzie jedynie dla posiadaczy paszportów biometrycznych wydawanych od 28 sierpnia 2006 r. tj. dokumentów, w których w formie elektronicznej umieszczony jest wizerunek twarzy, a od 29 czerwca 2009 r. dodatkowo w formie elektronicznej umieszczane będą odciski palców posiadacza dokumentu paszportowego,

• po 1 stycznia 2011 r. obowiązek posiadania paszportów biometrycznych będzie natomiast dotyczył wszystkich obywateli polskich, w tym także wjeżdżających do Kanady na podstawie wizy.

Tak więc, po 1 stycznia 2009 r. bezwizowy wjazd do Kanady będzie możliwy tylko dla osób posiadających paszporty biometryczne. Od osób posiadających paszporty bez cech biometrycznych, przy wjeździe do Kanady wymagana będzie wiza na pobyt czasowy.

Osoby odwiedzające Kanadę są w dalszym ciągu zobowiązane do spełniania wymogów związanych z wjazdem na teren tego kraju. Dokładne informacje na temat wjazdu do Kanady można uzyskać na stronie internetowej Ambasady Kanady w Warszawie:

http:/geo.international.gc.ca/canada-europa/poland/menu-pl.aspx


Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  2009-06-24 11:34:31
Data publikacji:  2009-06-24 11:34:31
Data modyfikacji:  2016-10-18 10:30:47 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl