Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Stan sprawy
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Komisje i zespoły
Prowadzone rejestry
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Załatwianie spraw (poradnik klienta)
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Malwina Pawelska
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-215 Białystok
telefon: 857439493
faks: 857439231
e-mail: mpawelska@bialystok.uw.gov.pl
Barbara Praczukowska-Niekludow
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 347
faks: 85 7439 231
e-mail: jpraczukowska@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
20638015   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Kolnie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Jerzy Palusiak,
Białystok, 2004

Białystok, 2004.06.15

RR.II.0932-1/04

Pan

Stanisław Wiszowaty

Starosta Kolneński

W dniach 27 kwietnia i 4 maja 2004 r. w podległym Panu Urzędzie odbyła się kontrola problemowa, przeprowadzona przez zespół kontrolny powołany przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego woj. podlaskiego.

Celem kontroli była ocena prawidłowości:

1. rejestrowania przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej : aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych i aktów normatywnych,

2. terminowości wprowadzania do operatu ewidencji gruntów i budynków zmian na podstawie aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych i aktów normatywnych ,

3. przepływu informacji i dokumentów pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a poszczególnymi komórkami organizacyjnymi starostwa oraz gminami i pozostałymi tronami,

4. wpisów w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie : własności, wieczystego użytkowania, zarządu jednostek przekształconych lub zlikwidowanych,

5. sporządzania dokumentów do celów prawnych,

6. prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości,

7. planów modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków,

8. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa geodezyjnego, a w szczególności, przepisów o ewidencjonowaniu systemów i przechowywaniu kopii zabezpieczających bazy danych ewidencyjnych oraz ich zabezpieczenie przed nieuprawnioną modyfikacją danych w nich zawartych i dostępem osób nieuprawnionych.

9. udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków gminom,

Kontrolą objęto prowadzenie zadań wyszczególnionych w punktach 1-9 w okresie od 1 stycznia 2003 r. do dnia kontroli .

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości :

Ad. pktu nr 1 i nr 2 .

Generalnie nie wnosi się zastrzeżeń do zmian wprowadzonych w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków (poza dwoma wyjątkami). Jednym z tych wyjątków są pojedyncze przypadki opóźnień we wprowadzaniu zmian w operacie ewidencyjnym (np. zmiana nr 6/04 obręb Kolno), a drugi wyjątek dotyczy wykazywania w jednej jednostce rejestrowej różnych wielkości mianowników ułamkowych udziałów określających stan własności współwłaścicieli nieruchomości (zm. nr 55/03 obręb Kolno).

Ad. pktu nr 3.

Zawiadomienia o dokonanych zmianach w operatach ewidencji gruntów i budynków (w części opisowej i kartograficznej) przekazywane są do organów podatkowych oraz do osób fizycznych i prawnych na wniosek których zmiana została wprowadzona. Brak jest udokumentowanych informacji kiedy i komu dostarczono zawiadomienie o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Ad. pktu nr 4.

Niewłaściwe są zapisy w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie zarządu jednostek przekształconych, a w szczególności gruntów b. trwałego zarządcy - Wojewódzkiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych.

Ad. pktu nr 5 .

Wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków przeznaczone do dokonywania wpisów w księgach wieczystych wykonywane są przez osoby nie posiadające uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, co jest niezgodne z art. 42 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm.).

Wyrysów z mapy ewidencyjnej na których nie wykazano istniejących budynków nie uzupełnia się (w formie załącznika) kopią odpowiedniego fragmentu mapy zasadniczej z wykazanymi na tej mapie budynkami, a w przypadku braku takiej mapy nie podaje się na wykonanych wyrysach informacji o braku danych dotyczących budynków, co jest niezgodne z punktem 7 załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Ad. pktu nr 6 .

Nie wnosi się zastrzeżeń.

Ad. pktu nr 7.

Opracowany plan modernizacji ewidencji gruntów i budynków nie zawiera istotnych elementów, przede wszystkim dotyczących oceny wszystkich materiałów źródłowych dotyczących tej ewidencji , w związku z czym kontrola prawidłowości jego wykonania jest utrudniona.

Konieczna jest zatem korekta w/w planu podparta oceną materiałów źródłowych mających wpływ na zakres prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i ich koszt oraz ze względu na program IACS (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli).

Ad. pktu nr 8

Nie zostały spełnione wymogi § 7.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 80 poz. 521).

Mając powyższe na uwadze zalecam .

1. Wprowadzać zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków niezwłocznie po uzyskaniu dokumentów określających zmianę danych ewidencyjnych - § 47 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454).

2. Wykazywane w ewidencji gruntów i budynków ułamkowe udziały określające stan własności współwłaścicieli nieruchomości powinny posiadać taki sam mianownik.

3. Zawiadomienia o zmianach dokonanych w operacie ewidencji gruntów i budynków należy dostarczać osobom i instytucjom zgodnie z zakresem wyszczególnionym w § 49 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

  1. Dokumentować komu i kiedy zawiadomienie o wprowadzonych zmianach w operacie ewidencji gruntów zostało dostarczone - § 49 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) .

  1. Doprowadzić do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami prawa zapisy w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zarządu jednostek przekształconych.

  1. Wyrysy przeznaczone do celów prawnych powinny sporządzać osoby posiadające uprawnienia zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji i kartografii - art. 42 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm.).

  1. Do wykonanych wyrysów przeznaczonych do celów prawnych na których nie wykazano istniejących budynków ( ze względu na skalę mapy ) wnosi się zastrzeżenie o braku dołączonych do tych wyrysów załączników w postaci kopii odpowiednich fragmentów map zasadniczych z wykazanymi tej mapie budynkami, a w przypadku braku takiej mapy informacji na ich wykazanych o braku danych o budynkach - pkt 7 załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454).

  1. Po dokonaniu oceny materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolnie (z uwzględnieniem programu IACS ) należy zaktualizować plan modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

  1. Określić obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, a ponadto mając na uwadze istotne zmiany jakie wprowadziła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2004 roku o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych, należy obowiązujące Zarządzenie Nr 12/99 Starosty Kolneńskiego z dnia 1.09.1999 w sprawie stosowania miejscowego realizacji miejscowego Starostwie Powiatowym miejscowego Kolnie dostosować do wymogów niedawno zmienionej, a obecnie obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), w terminach podanych w powyższych przepisach.

Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne oczekuję w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Marian Brożyna


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-06-18 00:00:00
Data publikacji:  2004-06-18 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-06-18 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl