Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Stan sprawy
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
Prawne podstawy działania
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Komisje i zespoły
Prowadzone rejestry
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Załatwianie spraw (poradnik klienta)
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Język migowy
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 743-94-93
faks: 85 743-92-31
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
8742388   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Zaproszenie cudzoziemca. Zobacz inne informacje z tej kategorii.


Uwaga: Informacja jest nieaktualna.
Najnowszą wersję tej informacji znajdziesz tutaj

Rejestracja zaproszeń
Autorzy: Bożena Czajkowska,

REJESTRACJA ZAPROSZEŃ

 

POSTĘPOWANIE PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział do Spraw Cudzoziemców i Rejestracji Zaproszeń
stanowisko pracy ds. rejestracji zaproszeń

pok.
nr 103
tel.
0-85 743-94-32
743-92-51
fax.
0-85 743-94-44
e-mail: bczajkowska@bialystok.uw.gov.pl
 • Podstawa prawna - ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.).
 • Zapraszający zobowiązany jest złożyć wniosek o dokonanie rejestracji zaproszenia
  -
  WZÓR WNIOSKU w formacie rtf - plik do pobrania poniżej,
  -
  WZÓR WNIOSKU w formacie pdf - plik do pobrania poniżej,
  - Wskazówki do wypełnienia wniosku - plik do pobrania poniżej.
 • ZASADY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW:

 • http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/68C878C1-838F-462B-B4C6-9BCCA60EDE9B/0/numerki800.jpg

 • Wniosek, w przypadku osób zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, należy składać osobiście

 bezpośrednio
w punkcie rejestracji
zaproszeń cudzoziemców
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Białystok, Mickiewicza 3 (łącznik)
tel. 0-85 743-92-05

Klienci przyjmowani są w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek 8.00 - 16.00
 • wtorek 7.30 - 15.30
 • środa nieczynne
 • czwartek 7.30 - 15.30
 • piątek 7.30 - 15.30

 
 •  Zaproszenie mogą wystawiać:
  - obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium;
  - cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na osiedlenie się albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
  - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zapraszający zobowiązany jest złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.
  Wniosek zawiera między innymi:
  1) dane zapraszającego:
  - imię ( imiona ), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, zawód, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości lub
  - firmę albo nazwę, numer REGON oraz siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  2) dane zapraszanego cudzoziemca:
  - mię ( imiona ), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca oraz stopień pokrewieństwa z zapraszającym,
  - imię ( imiona ), nazwisko, datę urodzenia i płeć małżonka oraz dzieci zapraszanego cudzoziemca, o ile są zapraszani,
  3) zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem i wyjazdem zapraszanego cudzoziemca, w tym kosztów ewentualnego leczenia oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4) określenie czasu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca,
 • Do wniosku należy dołączyć:
  - dokumenty potwierdzające możliwość wywiązania się zapraszającego z zobowiązań do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca - a w szczególności dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość oraz dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi mieszkania,
  - kserokopię dokumentu podróży ( paszportu ) osoby zapraszanej - stronę z danymi osobowymi,
  - dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  Uwaga!
   
  Przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego wynoszą 710 PLN.
   
  Zważywszy na zapis art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o cudzoziemcach uwzględniający potrzeby posiadania środków finansowych na wjazd, pobyt i wyjazd cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezbędna minimalna kwota, jaką należy wykazać ubiegając się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wynosi 800 PLN netto na osobę w rodzinie i na Cudzoziemca na każdy miesiąc jego pobytu.

Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego wpisuje zaproszenia do ewidencji zaproszeń lub wydaje decyzję o odmowie wpisania.

 

Zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go, na wniosek zapraszającego, do ewidencji zaproszeń i jest ważne przez okres roku.

 • Opłata skarbowa za dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w RP do ewidencji zaproszeń  - 27 PLN,
  Wpłatę za dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w RP do ewidencji zaproszeń należy uiszczać na konto:

  Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów,
  Kredyt Bank S.A. II O/Białystok
  42 1500 1344 1213 4007 4750 0000
  Z dopiskiem „opłata skarbowa za dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w RP do ewidencji zaproszeń"

  Miejsca gdzie można uiścić opłatę bez prowizji:

 http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/BOK/Zmiany+w+oplacie+skarbowej.htm

 

 •  UWAGA!
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków - do pobrania poniżej

Publikator: Jakub Boruc Data utworzenia:  2010-08-27 09:31:11
Data publikacji:  2010-08-27 09:31:11
Data modyfikacji:  2013-05-17 11:00:56 


Załączniki do informacji:
wniosek o wpis do ewidencji zaproszeń.doc [pobierz plik]
wniosek o wpis do ewidencji zaproszeń.pdf [pobierz plik]
wskazówki do wypełnienia wniosku o zaproszenie cudzoziemca.doc [pobierz plik]
Rozporządzenie MSWiA.pdf [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl