Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Stan sprawy
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Komisje i zespoły
Prowadzone rejestry
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Załatwianie spraw (poradnik klienta)
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Malwina Pawelska
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-215 Białystok
telefon: 857439493
faks: 857439231
e-mail: mpawelska@bialystok.uw.gov.pl
Barbara Praczukowska-Niekludow
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 347
faks: 85 7439 231
e-mail: jpraczukowska@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
20638011   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Kolnie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

 

PROTOKÓŁ
z  kontroli  problemowej

 

 

            Na podstawie uprawnień Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zawartych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jedn. tekst z 2005 r. Dz.U. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm. )
 w Starostwie Powiatowym w Kolnie została przeprowadzona w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych
i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
( Dz.U. Nr 101, poz. 1090 )  kontrola problemowa w zakresie ewidencji gruntów i budynków przez zespół kontrolny Wydziału Geodezji i Rolnictwa -Oddział Katastru i Nieruchomości Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w składzie :

 

     Jerzy Palusiak -     Kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji i Rolnictwa - upoważnienie
                                      nr  WG.IX.IS.0939 - 8/2010  z dnia  8.06.2010 r.- Przewodniczący  
                                      zespołu kontrolnego.

     Edward Kakareko - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Geodezji i Rolnictwa -  

                                      upoważnienie nr WG.IX.IS.0939 - 10/2010 z dnia  8.06.2010 r.

     Joanna Sienkiewicz-Krasicka - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Geodezji
                                       i Rolnictwa - upoważnienie nr WG.IX.IS.0939 -  9/2010 z dnia
                                       8.06.2010 r.

     Lech Klewiec - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Geodezji i Rolnictwa -  
                                   upoważnienie   nr WG.IX.IS.0939 - 11/2010 z dnia  8.06.2010 r .

 

Kontrolę przeprowadzono w dniach :  21 czerwca 2010 r. i 17 września 2010 r.

 

Podstawa kontroli: plan kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2010 r. i imienne upoważnienia wystawione w dniu 8 czerwca 2010 r. przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego .

 

Temat kontroli:  prowadzenie ewidencji gruntów i budynków .

 

W trakcie kontroli zbadano :

 

Realizowanie przez Starostę Powiatu Kolneńskiego prowadzącego ewidencję gruntów
i budynków, obowiązujących przepisów prawnych, a zwłaszcza niżej wymienionych zagadnień :

 

      1/ rejestrowania, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej: aktów notarialnych
orzeczeń  sądowych, decyzji administracyjnych, doręczanych do organu prowadzącego tą ewidencję,

2/   terminowości  i  merytorycznej  poprawności  procesu  wprowadzania  zmian  do  operatu

      ewidencji  gruntów  i  budynków,  wynikających  w  szczególności  z  aktów  notarialnych

      orzeczeń sądowych  i decyzji administracyjnych, a  także  z  dokumentacji  przekazywanej

      od właścicieli lub  wykonawców prac  zgłoszonych do państwowego zasobu

      geodezyjnego i kartograficznego,

 3/  prawidłowości wpisów w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie własności,

      użytkowania  wieczystego,  zarządu,  a  w  szczególności własności dróg  i  wód  oraz

      zakwalifikowania  nieruchomości Skarbu Państwa do właściwych grup rejestrowych,

 4/  przekazania  zbioru  danych  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  rejestracji przez  

     Generalnego Inspektora Danych Osobowych, 

      5/ przepływu informacji i dokumentów, mających znaczenie dla ewidencji gruntów   
 i budynków pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi starostwa lub
 urzędu miasta i urzędami gmin,

 6/ udzielania informacji, wypisów, wyrysów, kopii i zaświadczeń na podstawie danych
       zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków,

 7/  naliczania i egzekwowania opłat za wydawane informacje, wypisy i wyrysy z operatu

      ewidencji  gruntów i prowadzenia dokumentacji z tym związanej ( ocena czy istniejący

      system zapewni pełną kontrolę nad procesem pobierania opłat),

    8/ wykorzystania obowiązków, wynikających z przepisów prawa geodezyjnego oraz    przepisów o ochronie danych osobowych, związanych z zabezpieczeniem operatu ewidencji gruntów i budynków , w tym komputerowej bazy danych ewidencyjnych, przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nim danych oraz dostępem osób nieuprawnionych,

 9/   modernizacji ewidencji gruntów i budynków - zgodność działalności w tym zakresie

       z  postanowieniami  §§  80-82  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  Regionalnego

       i Budownictwa  z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
( Dz. U. Nr 38,  poz. 454),

 10/ sporządzania urzędowych zestawień zbiorczych danych ewidencji gruntów i budynków
- terminowość i rzetelność.

 

            Kontrolą objęto wykonywanie zadań w okresie od 1 stycznia 2007 r.  do dnia kontroli, tj. 21 czerwca 2010 r.

 

             Sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków prowadzi Starosta Kolneński
inż. Henryk Duda, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. art. 22 pkt 1 - Prawo
geodezyjne i kartograficzne .

 

    Podstawa prawna powołania Starosty Kolneńskiego :

           - uchwała Nr II/6/06  Rady Powiatu w Kolneńskiego z dnia 1 grudnia 2006 r.
       w   sprawie wyboru Starosty Kolneńskiego

 

                                                                                                                   ( akta kontroli:  t. I,  karta nr 1 )

 

            Obowiązki Geodety Powiatowego pełni Krzysztof Andrzej Kowalczyk na podstawie

umowy o pracę od dnia 25 maja 2000 r. Posiada on wyższe wykształcenie geodezyjne  oraz  

ukończone  studium  podyplomowe z  zakresu  szacowania nieruchomości.

Legitymuje się również uprawnieniami zawodowym z zakresu geodezji i kartografii nr 11929,

w zakresie,1 i 2, uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji

i kartografii .

            W strukturze Urzędu nie występuje stanowisko zastępcy Geodety Powiatowego.

            Zgodnie z art. 7 d ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne ewidencja gruntów

i budynków stanowiąca część zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest prowadzona

w ramach prowadzenia tego zasobu. Prowadzenie zasobu odbywa się w strukturze

 organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie - w ramach Wydziału Geodezji,

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

                                                                                                  ( akta kontroli  t .I.,  karta nr 1 )

 

            Ewidencję gruntów i budynków prowadzą dwie osoby: Krystyna Stachelska
i Mirosław Biedrzycki, z tym, że osobą merytorycznie odpowiedzialną za wykonywanie ww. zadań jest Mirosław Biedrzycki - posiadający  uprawnienia  zawodowe z zakresu geodezji

i kartografii w zakresie 1 i 2, który ostatecznie je akceptuje i podpisuje.

      1. Krystyna Stachelska - Inspektor w Wydziale Geodezji - posiada średnie wykształcenie geodezyjne. Brak uprawnień zawodowych z zakresu geodezji
i kartografii. Prowadzi ewidencję gruntów z terenu Gmin wiejskich: Mały Płock, Turośl i Grabowo.

               

      2.  Mirosław Biedrzycki - Inspektor w Wydziale Geodezji - posiada wykształcenie średnie geodezyjne. Posiada uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2. Prowadzi ewidencję gruntów z terenu Gmin: Miasto Kolno , Gmina Kolno, Miasto Stawiski
i Gminę Stawiski .

 

      3.  Osobą skierowaną do obsługi interesantów jest Malwina Supińska - Młodszy Referent w Wydziale Geodezji, która jednocześnie przygotowuje do wydruku wypisy
i wyrysy działek ewidencyjnych. Osoba ta nie posiada uprawnień do zmiany, czy modyfikacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, a tylko do podglądu oraz wydruku tych danych .

 

                                                                                 ( akta kontroli: t .I.,  karta nr 1 )

                       

         Powierzchnia  Powiatu Kolneńskiego wynosi  94 012 ha:

 

      -     miasto Kolno           o pow.    2  507 ha,

•-          gmina Kolno            o pow.  28  230 ha,

•-          miasto Stawiski       o pow.    1  324 ha,

•-          gmina Stawiski        o pow.   15  231 ha,

•-          gmina Grabowo       o pow.   12  859 ha, 

•-          gmina Mały Płock   o pow.   13  982 ha,

•-          gmina Turośł           o pow.   19  879 ha.

 

 

Ad. punktu nr 1.

 

 

      Dokumenty skutkujące wprowadzenie zmian w  ewidencji gruntów i budynków tj.

wszystkie akty prawne, wnioski i inne dokumenty składane w sekretariacie są dekretowane

przez Starostę Kolneńskiego lub Sekretarza do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami, gdzie przydzielane są na stanowiska pracy, osobom do

konkretnego załatwienia.

            Informacje ze zbioru ewidencji gruntów i budynków są  gromadzone na oddzielnym

serwerze i oprócz osób uprawnionych w Wydziale nie mogą być przekazywane drogą

 elektroniczną innym pracownikom starostwa. Niezbędne informacje do prowadzonych 

postępowań administracyjnych są udzielane ustnie, a w przypadku konieczności wydawane są

w formie pisemnej, po złożeniu odpowiedniego wniosku.

            Gminom informacje o danych z ewidencji gruntów i budynków udzielane są w formie

pisemnej lub ustnej, zależnie od zakresu oraz potrzeby danej sprawy. Zawiadomienia

o wprowadzonych zmianach w ewidencji gruntów i budynków przekazywane są gminom.

            Dokumenty z ewidencji gruntów i budynków ( wypisy, wyrysy, kserokopie map,

odpisy itp. dokumenty )  wydawane są za odpłatnością, na zamówienie odpowiednich gmin.

 

      W operatach ewidencyjnych prowadzonych na terenie Powiatu Kolneńskiego w latach
2007 - 2010 wprowadzono następującą ilość zmian:

 

        - w roku 2007 -   2805  zmian,

        - w roku 2008  -  2826 zmian,

        - w roku 2009  -  2717 zmian,

        - w roku 2010 ( do dnia kontroli) - 1391 zmian.

 

Starostwo Powiatowe w Kolnie wydało następującą ilość decyzji administracyjnych, skutkujących zmiany w ewidencji gruntów i budynków:

 

        - w roku 2007 - 74 decyzji ,

        - w roku 2008 -  92 decyzji,

        - w roku 2009 - 67 decyzji,

        - w roku 2010 ( do dnia kontroli ) -  13   decyzji .

 

                                                                      ( akta kontroli str. t.1.,karta  nr 1.)

 

 

Ad .punktu nr 2.

 

 

            W trakcie przeprowadzanej kontroli problemowej w zakresie wprowadzania zmian

w części opisowej oraz kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków, sprawdzono

terminowość, prawidłowość i zgodność wprowadzonych zmian z dokumentami prawnymi

w niżej wymienionych obrębach:

 

m. Kolno - zm. 45/07,  83/07.  100/07, 54/08,  65/09, 654/2010,

 

                                                                                         ( akta kontroli: t. I.,  karty nr nr  4 - 41 )

 

Gmina : Kolno

 

Obręb:  Czerwone - zm. 4/07,  16/08,  50/09,  65/2010

Obręb: Janowo - zm. 50/09,

Obręb : Kozioł - zm. 4/07, 21/2010,

Obręb: Szablaki - zm. 17/2010

Obręb: Zabiele - zm. 16/08,  63/2010

 

                                                                            ( akta kontroli: t. I.,  karty nr nr  46 - 86 )

Gmina:  Grabowo

 

Obręb:  Andrychy - zm. 4/07,

Obręb: Ciemianka - zm. nr 8/08,

Obręb: Grabowo - zm. 35/09,

Obręb: Konopki - Monety - zm. 5/2010

Obręb:  Kurkowo - zm. 8/08,

Obręb:  Łebki Duże - zm. 5/2010

Obręb: Milewo - Gałązki - zm. 4/07,

Obręb: Skroda Wielka - zm. 35/09

 

                                                                              ( akta kontroli. t. I.,  karty nr nr  107 - 140 )

  Gmina: Mały Płock

 

Obręb: Kąty - zm. 23/09

Obręb: Kołaki - Strumienie - zm. 4/07

Obręb: Korzeniste - zm. 16/08,

Obręb: Nowe Rakowo - zm. 16/08

Obręb:  Ruda - Skroda - zm. 4/07

                                                                              ( akta kontroli: t. I. ,  karty nr nr   87 - 106 )

     

 

m. Stawiski  - zm. 14/07, 39/08, 102/09, 76/2010

 ,

                                                                              ( akta kontroli: t. II.,  karty nr nr  1 - 20. )

 

Gmina: Stawiski

 

Obręb: Barzykowo - zm. 8/09

Obręb: Budy Poryckie - zm. 5/09,

Obręb: Budy Stawiskie - zm. 5/09,

Obręb: Dzierzba - zm. nr  2/08,  

Obręb: Jurzec Włościański - zm. 5/07

Obręb: Karwowo - zm. 5/07

Obręb: Wysokie Duże, - zm. nr 5/2010,

 

                                                                              ( akta kontroli: t. II.,  karty nr nr  21 - 52 )

 

 

Gmina: Turośl

 

Obręb: Charubin -  zm. 4/07,,

Obręb: Ksebki - zm. 21/09

Obręb: Łacha - zm. 18/2010

Obręb: Nowa Ruda - zm. 18/2010

Obręb: Szablaki - zm. 16/08. 17/2010,

Obręb : Turośl- zm. 16/08

Obręb: Wanacja - zm. 4/07

 

                                                                            ( akta kontroli: t. II.,  karty nr nr  53 - 85 )

 

          Wszystkie skontrolowane zmiany zostały wprowadzone pod względem merytoryczności poprawnie i w terminie.

 

 

Ad. punktu nr 3.

 

 

          Dokonano wyrywkowej kontroli prawidłowości wpisów w części opisowej ewidencji

gruntów i budynków w zakresie własności , użytkowania wieczystego, zarządu,

a w szczególności do dróg i wód oraz zakwalifikowania nieruchomości Skarbu Państwa

do właściwych grup rejestrowych stwierdzono, co następuje.

 

            Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa powinny być wykazane w ewidencji

gruntów i budynków jako własność Skarbu Państwa w zarządzie konkretnego Nadleśnictwa

 Sprawdzono wpisy tego dotyczące wykazane w części opisowej ewidencji gruntów

i budynków , w jednostkach ewidencyjnych niżej wymienionych :

 

Gmina: Grabowo

 

                          - obręb 0004  Ciemianka , jedn. rej, G.1;  KW  42 768

                          - obręb 0032  Wiszowate, jedn. rej. G.1,   KW  30 795

 

Gmina: Kolno  

 

                          - obręb: 0005  Czernice, jedn. rej. G.1,  KW  LM1L/00042756/0

                          - obręb: 0043  Zaskrodzie ,, jedn. rej. G.1,  KW  42 751

 

Gmina: Mały Płock

 

                          - obręb: 0007  Kąty, jedn. jedn. rej. G.1, KW  42 640

                          - obręb: 0010  Korzeniste, jedn. rej. G.1, KW  42 774

 

Gmina: Stawiski

 

                          - obręb: 0014  Jurzec Włościański, jedn. rej. G.1,  KW  9 517; KW  42 765

                          - obręb: 0026  Rostki, jedn. rej. G.1,  KW  42 761

 

Gmina:  Turośń

 

                          - obręb: 0001  Adamusy, jedn. rej. G.1,  KW  45 189                          

                          - obręb: 0016  Samule, jedn. rej. G.1,  KW LM1L/00045290/6

 

                                                                           ( akta kontroli: t. II.,  karty nr nr  88 - 97 )

 

                     w skontrolowanych jednostkach wpisy podmiotu są prawidłowe.

 

 

     Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym  powinny być wykazane w ewidencji

gruntów i budynków jako własność konkretnej Gminy z wykazaniem zarządcy tych dróg.

Sprawdzono wpisy tego dotyczące wykazane w części opisowej ewidencji gruntów

i budynków , w jednostkach ewidencyjnych niżej wymienionych :

 

Gmina: Stawiski

 

                            -obręb Michny, jedn. rej. G.3, Kw LM1L/00028068/6 - Gmina i Miasto
                  Stawiski jest właścicielem dróg gminnych

 

Gmina: Turośń

 

                            obręb: Charubin, gm. Turośń, jedn. rej. G.5, KW  25 397- Gmina jest
                 właścicielem dróg gminnych;  przekazane w zarząd Urzędu Gminy

 

                                                                            ( akta kontroli: t. II., karty nr nr 121 - 123 )

 

 

            Drogi gminne  - mają uregulowany stan prawny i większość posiada założone księgi wieczyste.

 

     Drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym  powinny być wykazane w ewidencji

gruntów i budynków jako własność konkretnego Powiatu z wykazaniem zarządcy tych dróg.

Sprawdzono wpisy tego dotyczące wykazane w części opisowej ewidencji gruntów

 i budynków:

 

Gmina: Kolno

 

                        - obręb:  Filipki Duże, jedn. rej. nr G.3,  KW  LM1L/00047360/2

 

Gmina:  Stawiski

 

                        - obręb: Budy Poryckie,  jedn. rej. nr G.3,  KW  LM1L/00047210/6

 

                                                                        ( akta kontroli: t. II., karty nr nr  119 - 120 )

 

                      wpisy prawidłowe z wykazaniem trwałego zarządcy tych dróg .

 

                                                      

Drogi stanowiące własność Województwa Podlaskiego powinny być wykazane w ewidencji

gruntów i budynków jako własność Województwa Podlaskiego - w zarządzie Podlaskiego

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Sprawdzono wpisy tego dotyczące w części

opisowej tej ewidencji w jednostkach ewidencyjnych niżej wymienionych:

 

 Gmina: Kolno:

 

                         - obręb : Kolno, jedn. rej. rej. nr G.196,  KW  LM1L/00051502/1

 

Gmina: Turośl:

 

                          - obręb: Ptaki, jedn. rej. nr G.147,  KW  LM1L/00047574/5.

 

                                                                              ( akta kontroli : t. II., karty nr nr  117 - 118 )

 

Skontrolowane wpisy odnośnie dróg wojewódzkichprawidłowe.

 

     Drogi krajowe o uregulowanym stanie prawnym  powinny być wykazane w ewidencji

gruntów i budynków jako własność Skarbu Państwa z wykazaniem zarządcy tych dróg.

Sprawdzono wpisy tego dotyczące wykazane w części opisowej ewidencji gruntów

i budynków , w jednostkach ewidencyjnych niżej wymienionych :

 

Gmina: Grabowo

 

                          - obręb:  Łubiane, jedn. rej. nr  G.42,  KW LM1L/00056328/2 - właściciel
                Skarb Państwa; jako zarządca trwały - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
                i Autostrad w Białymstoku

 

Gmina: Mały Płock

 

                            - obręb: Zalesie, jedn. rej. nr  G.3,  KW  47107- właściciel
                Skarb Państwa; jako zarządca trwały - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
                i Autostrad w Białymstoku

 

                                                                        ( akta kontroli : t. II., karty nr nr  115 - 116 )

 

                     wpisy w ewidencji gruntów  są prawidłowe.

     

 

       Wody płynące oraz grunty pod tymi wodami , stanowiące własność Skarbu Państwa

Wody płynące oraz grunty pod tymi  wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa , wykorzystywane do potrzeb rolnictwa powinny być wykazane w ewidencji gruntów 
i budynków jako własność Skarbu Państwa , do których  prawa właścicielskie wód wykonuje Marszałek Województwa Podlaskiego.   Stwierdzono, że sprawy te regulowane są przez Starostę Kolneńskiego decyzjami administracyjnymi np. decyzją z dnia
13.07.2009 r. nr GN.7012/26-3/09.

            Decyzje te wydawane były na wnioski Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego 

Dotyczą one przejęcia w trwały zarząd przez Marszałka Województwa Podlaskiego gruntów

Skarbu Państwa stanowiących wody oraz grunty pokryte wodami.

            Przepis art.19 ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw stanowi, że z dniem wejścia w życie ustawy ( 30 lipca 2005 r. ) wody oraz grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa przechodzą w trwały zarząd odpowiednio urzędów morskich, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, parków narodowych i marszałków województw, stosownie do art. 11 ust. 4 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 19 ust. 2 przejście mienia w trwały zarząd stwierdza w  drodze decyzji właściwy starosta, realizujący zadania z zakresu administracji rządowej, na wniosek odpowiedniego marszałka województwa.

                                                                                                ( akta kontroli : t. II., karty nr nr  98 - 114 )

 

    Grunty pod tymi wodami wykazano w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z ww. decyzją.

     

 

            Stwierdzono w dwu przypadkach, iż w ewidencji gruntów figuruje niewłaściwy zapis, tj.

Gmina: Grabowo

 

                             - obręb: Grabowo - jedn. rej. nr G.330 - jako podmiot figuruje
                                 „ Posiadacz nieustalony"

 

Gmina: Mały Płock

 

                              - obręb: Korzeniste - jedn. rej. nr G.204 - jako podmiot figuruje
                                 „ Posiadacz nieustalony"

 

                                                                                 ( akta kontroli : t. II., karty nr nr  86 - 87 )

 

Ad. punktu nr 4.

 

 

            W  Starostwie   Powiatu   Kolneńskiego  nie  odnaleziono  wniosku  o  zgłoszeniu  do

rejestracji    zbioru    danych   osobowych    pod    nazwą       EWIDENCJA    GRUNTÓW

i  BUDYNKÓW  POWIATU  KOLNEŃSKIEGO" .   Z  informacji  Geodety  Powiatowego

wynika, że  wniosek o rejestrację był składany  do  Głównego  Inspektora  Ochrony  Danych

Osobowych w  1999 r.,  o  czym  świadczy  zaświadczenie  Biura   Generalnego  Inspektora

 Ochrony Danych Osobowych z dnia 25 listopada 2003 r. Sygn. akt DRZDO/402/001256/03

informujące  o  rejestracji  powyższego  zbioru  z  dnia  3  listopada  1999  r.   na  wniosek   nr

 004468/99.

 

 

            W Starostwie Powiatowym brakuje dokumentu określającego politykę bezpieczeństwa

przetwarzania danych osobowych. Ponadto brak jest aktualnej - zgodnej z Rozporządzeniem

MSWiA  z  dnia 29  kwietnia  2004 r.  w  sprawie  dokumentacji  przetwarzania  danych

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać

 urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych - instrukcji

zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

            Dotychczasowe Zarządzenie nr 12/99 Starosty Kolneńskiego z dnia 1 września 1999 r.

w sprawie stosowania i realizacji w Starostwie Powiatowym w Kolnie przepisów ustawy

 z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  wraz z załącznikami nr 1 i 2 jest

mocno zdezaktualizowane.

            Ponadto, Uchwałą Nr XV/70/08 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 lutego 2008 r.

 został wprowadzony nowy regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kolnie,

zgodnie z którym §  17 pkt 27 ) obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji zostały

przydzielone bezosobowo do Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu.

            W Starostwie Powiatowym w Kolnie urządzenia do gromadzenia, przetwarzania

i archiwizowania danych osobowych w zakresie ewidencji gruntów i budynków usytuowane

są w części pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji.

            Zbiory danych osobowych objęte ewidencją gruntów i budynków gromadzone są oraz

przechowywane w siedzibie Urzędu, przy ul. 11 Listopada 1. Dane osobowe z ewidencji

gruntów i budynków ( egib )  znajdują się na nośnikach informatycznych funkcjonujących

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Dostęp do

 danych i możliwość ich przetwarzania posiadają pracownicy, którym zostały udzielone

imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

            Wymóg ochrony danych osobowych dotyczy wszystkich pracowników, gdyż

w zakresie obowiązków każdego pracownika, taki zapis został zawarty. Bezpośredni nadzór

nad realizacją tego obowiązku sprawuje Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy.

            Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w tym

pomieszczenia do prowadzenia egib - rozlokowany jest na drugim piętrze siedziby urzędu. Do prowadzenia egib używany jest zintegrowany program EWID 2007. Dane egib

gromadzone są na serwerze mieszczącym się w pokoju 308 ( część pomieszczeń

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ) w zamykanej szafie

serwerowej . Wejście do PODGiK, jak również przejście do pomieszczeń z serwerem

posiadają drzwi  antywłamaniowe typu Gerda. Połączone dwa pomieszczenia prowadzenia

egib posiadają jedno wejście ( nr 305 ) wyposażone także w drzwi antywłamaniowe Gerda.

            Po zakończeniu pracy urzędu zamykane są także wejścia na korytarzu oraz włączony

jest alarm - czujniki ruchu na klatce schodowej i korytarzach.

            Egib prowadzona jest w lokalnej ( wydziałowej ) sieci komputerowej i nie jest

połączona z innymi systemami informatycznymi starostwa, ani innymi sieciami publicznymi. Kopie zapasowe bazy danych egib przechowywane są w szafie ognioodpornej,

umieszczonej w innym pomieszczeniu nie związanym z prowadzeniem ewidencji (pokój

319).

            Wobec braku dokumentów określających politykę bezpieczeństwa Starosta Kolneński

zalecił ich niezwłoczne sporządzenie, jak również niezwłocznie zostanie wyznaczona osoba

administratora bezpieczeństwa informacji w stosowanych w starostwie systemach

informatycznych.

 

                                                                            ( akta kontroli: t. III.,  karty nr nr  4-9 )

 

Ad. punktu nr 5.

 

 

Zawiadomienia o dokonanych zmianach w operacie ewidencji gruntów przekazywane są 

 dla osób i jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została

wprowadzona   oraz do organów podatkowych . Kopie zawiadomień o wprowadzonych

zmianach dołączane są do dowodów zmian danej sprawy, co jest odnotowywane na tych

dokumentach. Zawiadomienia o wprowadzonych zmianach w ewidencji gruntów

i budynków przesyłane się bez zwrotnego poświadczenia ich odbioru.

 

 

Ad. punktu nr 6

 

 

     Wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów wydawane są odpłatnie właścicielom

nieruchomości na ich pisemne  zamówienie i są one wykonywane przez pracowników

prowadzących ewidencję gruntów  .

      Wypisy   z    operatu   ewidencji    związane   z  robotą   geodezyjną   wydawane  

wykonawcom robót w ramach zgłoszenia roboty geodezyjnej w ośrodku dokumentacji

geodezyjno - kartograficznej. Pozostałe osoby mające udokumentowany interes prawny do

uzyskania danych ze zbioru danych osobowych , mogą uzyskać te dane po wypełnieniu

stosownego druku wniosku, zgodnego z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów

wniosku o udostępnienie danych osobowych , zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz

imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora  Biura Generalnego Inspektora

Ochrony Danych Osobowych  ( Dz. U. Nr 80 poz. 522, z póżn. zm ) .

      Na  wydawanych  wypisach  i  wyrysach  z  operatu  ewidencji  gruntów  i  budynków

w zależności od przeznaczenia tych dokumentów  umieszcza  się  odpowiednie  klauzule

zgodne z treścią ust. 4 lub 5  załącznika   nr  5  do   rozporządzenia   Ministra   Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa   z   dnia   29   marca   2001 r. w sprawie ewidencji gruntów

 i budynków ( Dz.U. Nr 38, poz. 454).

 

 

                                                                                       ( akta  kontroli: t. III.,  karty nr nr   2-4 )

 

 

Ad. punktu  nr 7.

 

 

            Do naliczania opłat za wydawane wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków

wykorzystywana jest nakładka programu EWID 2007, która generuje faktury za ww.

dokumenty wydawane zleceniodawcom . Ich wydawania osobom fizycznym dokonuje się po

okazaniu opłaconej faktury, dołączanej do zamówienia.  Naliczenie opłat za sporządzenie

tych dokumentów dokonywane jest  w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz

udzielanie informacji , a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

( Dz. U. Nr 37, poz. 333). Dokumenty te wydawane są zainteresowanym zgodnie z przepisem

art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  17 maja  1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jedn.

 tekst z 2005 r. Dz. U. Nr  240, poz.2027 ze zm. ).

 

                                                                            ( akta kontroli: t. : t.III.,  karty nr nr  2 - 3)

 

Ad. punktu nr  8.

 

   Nie ogłoszono.

 

Ad. punktu  nr  9.

 

Zgodnie z § 80.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - modernizację ewidencji przeprowadza się w sposób planowy zapewniający:

 

•1)      zastąpienie rejestrów gruntów prowadzonych na papierze w technice ręcznej odpowiednimi zbiorami komputerowymi w terminie do 31 grudnia 2001 r.

•2)      uruchomienie informatycznego systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych  - w terminie do 31 grudnia 2003 r.

•3)      założenie komputerowych baz ewidencyjnych , umożliwiających tworzenie raportów o których mowa w § 22 :

•a)      dla obszarów miast w terminie do 31 grudnia 2005 r.

•b)      dla terenów wiejskich w terminie do 31 grudnia 2010 r.

Z informacji pisemnej przekazanej przez Geodetę Powiatowego Pana Krzysztofa Kowalczyka wynika, że dla całego powiatu kolneńsiego , w latach 90 - tych rozpoczęto prowadzenie części opisowej operatu ewidencji gruntów w systemie informatycznym.

 

 

Od 1 stycznia 1999r. w Starostwie Powiatowym w Kolnie część opisowa ewidencji gruntów była prowadzona w systemie informatycznym  .

 

Począwszy od 2003 roku,  został uruchomiony program do prowadzenia ewidencji, obejmujący pełny zakres danych ewidencyjnych.  -   EGB V.

 

            Analogowe mapy ewidencyjne w całości zastąpiono w 2004r. wersją informatyczną w programie EwMapa.

 

           W 2005r. dotychczasowe programy ewidencyjne zostały zastąpione zintegrowanym systemem Ewid 2000, który w grudniu 2008r. została zastąpiony nowszą wersją   Ewid 2007.r.

 

            Komputerowe bazy danych ewidencyjnych umożliwiające tworzenie raportów, o których mowa w § 22  Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dla obszaru miast   Kolno i  Stawiski założono w 2005r. 

 

            Dla obszarów wiejskich komputerowe zbiory kompletnych danych ewidencyjnych tworzone są od 2006r.

          

             Pełen zakres danych ewidencyjnych został utworzony dla:

                            -  Gminy Turośl w roku 2007

                            - Gminy Mały Płock w roku 2008

                            - Gminy Stawiski w roku 2009

 

          W roku   2010 w opracowaniu znajduje się Gmina Grabowo. 

 

 

            Wykaz jednostek ewidencyjnych powiatu kolneńskiego i stopień realizacji zadań z zakresu założenia pełnych baz danych ewidencyjnych:

  

                          Miasto Kolno  - pow. 2507 ha - 100%

                          Miasto Stawiski - pow. 1324 ha - 100%,

  

                        Gmina Kolno - pow. 28230 ha - 50% *

                        Gmina Grabowo - pow. 12859 ha - 75% *

                        Gmina Mały Płock - pow. 13982 ha - 100%

                        Gmina Stawiski - pow. 15231 ha - 100%

                        Gmina Turośl - pow. 19879 ha - 100%     

 

          W przypadku Gminy Kolno udział 50% przyjęto dla proporcji: istnieją dane ewidencji gruntów, istnieje mapa numeryczna (bez budynków), brak danych ewidencji budynków
i lokali.

 

          W przypadku Gminy Grabowo udział 75% przyjęto dla proporcji: istnieją dane ewidencji gruntów, istnieje mapa numeryczna z budynkami, brak kartotek i budynków
i lokali. Do końca br. zostanie założona ewidencja budynków i lokali.

  

 Powierzchnia powiatu kolneńskiego wynosi 94 012 ha. Numeryczną mapę ewidencji gruntów wykonano na obszarze 94 012 ha, co stanowi 100% obszaru powiatu.

            Od  2004 roku nie prowadzi się analogowej mapy ewidencyjnej. 

           Z pewnością nie zostanie dotrzymany termin utworzenia pełnych danych ewidencji gruntów i budynków dla obszaru wiejskiego. Nie zostanie założona ewidencja budynków
i lokali
dla Gminy Kolno. Podstawowym powodem jest brak funduszy oraz nagromadzenie  innych zadań z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne - przeliczenie osnów na układ 2000, aktualizacja stanów faktycznych użytkowania gruntów, dostosowanie   ewidencji gruntów i budynków    . do wymogów ustawowych.

           Inną bezpośrednią przyczynę stanowi ustawa o uregulowaniu stanów prawnych
w księgach wieczystych, gdzie część wykwalifikowanej kadry musiała być skierowana na długi okres do realizacji tego zadania.

 

 

      W ramach projektu Phare 2003 - „ Wektoryzacja map katastralnych w Polsce„   powstały opracowania do wykorzystania przez  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu  ,,Modernizacji i budowy baz danych  Systemu Identyfikacji Działek  Rolnych  ( LPIS),w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją
z częścią opisową , oraz  wykorzystania ich w procesie modernizacji ewidencji gruntów
i budynków.

 

      Opracowanie wykonane przez Przedsiębiorstwo zostało przekazane do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolnie .W listopadzie 2006 roku opracowanie zostało włączone do państwowego  zasobu geodezyjnego i  kartograficznego
i   zaewidencjonowane pod  nr KERG  1659 - 12 / 2006.

 

 

Przy opracowywaniu projektów modernizacji ewidencji, warunków technicznych czy wykonywaniu prac geodezyjnych należy pamiętać, że  zgodnie z wytycznymi w sprawie wykorzystania przez starostów rezultatów realizowanego przez GUGiK projektu „ Phare 2003 - wektoryzacja map katastralnych w Polsce oraz projektów realizowanych przez ARiMR „ "  z dnia 26 czerwca 2006 r. Nr KN-5024-33-06, baza danych ewidencyjnych oraz operat techniczny powstały w ramach projektu Phare 2003 - Wektoryzacja map katastralnych  w Polsce oraz projektów realizowanych przez ARiMR,  powinien stanowić materiał wyjściowy do przeprowadzenia przez starostę modernizacji operatu ewidencji gruntów
i budynków.

 

                                                                                    ( akta kontroli: t. I.,  karty nr nr  1 - 3 )

 

 

 

Ad. punktu  nr 10.

 

 

       Zestawienia zbiorcze danych ewidencji gruntów i budynków z terenu powiatu

Kolneńskiego ( dane dotyczące gruntów, budynków i lokali) sporządzane są corocznie po

zakończeniu roku kalendarzowego,  według stanu na dzień 1 stycznia danego roku 

przekazywane są do Marszałka  Województwa Podlaskiego do dalszych opracowań. Wyżej

wymienione zestawienia przekazywane są w terminach nie później niż do dnia 15 lutego

danego roku kalendarzowego , zgodnie z przepisem § 76 ust. 1 do   rozporządzenia   Ministra  

Rozwoju  Regionalnego i  Budownictwa   z   dnia 29   marca   2001 r. w sprawie ewidencji

gruntów i budynków  ( Dz.U. Nr 38, poz. 454).

Do ich sporządzenia nie wnosi się zastrzeżeń. Za rok 2009 takowe zestawienie zostało przekazane

w dniu 12.02.2010 r.

 

       Starosta Kolneński poinformowany został o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu  kontroli  i  złożenia   wyjaśnień   przyczyn   odmowy   jego   podpisania w terminie 3 dni oraz prawie złożenia pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu .

        

             Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden egzemplarz doręczono Staroście Kolneńskiemu.

 

 

 

    
KONTROLOWANY KONTROLUJĄCY

 STAROSTA

 

 

/-/

 

 

inż. Henryk  Duda

 1. Jerzy Palusiak /-/
  2. Edward  Kakareko /-/
  3. Joanna Sienkiewicz-Krasicka /-/
  4. Lech Klewiec /-/
   
Kolno, dnia 22.03.2011    

Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2011-03-28 08:30:39
Data publikacji:  2011-03-28 08:30:39
Data modyfikacji:  2011-03-28 08:42:16 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl