Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Stan sprawy
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Komisje i zespoły
Prowadzone rejestry
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Załatwianie spraw (poradnik klienta)
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Malwina Pawelska
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-215 Białystok
telefon: 857439493
faks: 857439231
e-mail: mpawelska@bialystok.uw.gov.pl
Barbara Praczukowska-Niekludow
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 347
faks: 85 7439 231
e-mail: jpraczukowska@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
20638010   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Uhowie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie - przeprowadzonej w dniu 26 lipca 2004 roku. REGON 001265350

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie prowadzony jest przez powiat białostocki. Adres siedziby: Uhowo, ul. Surażska 67, 18-100 Łapy. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Uhowie jest Pani Irena Łupińska.

Kontrolę przeprowadziły - Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 227 z dnia 23 lipca br., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

1/ przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność mieszkańców do informacji o swoich prawach,

2/ stopień i efekty realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców

w okresie od 01.01.2003 r. do 30.06.2004 r.

Wykaz podstawowych aktów prawnych:

1.      Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.).

2.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82 poz. 929).

Ustalenia kontroli

I.                   Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność mieszkańców do informacji o swoich prawach.

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 279/2001 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Nowo przybyłego mieszkańca z Domem, współmieszkańcami oraz prawami i obowiązkami zapoznaje pracownik socjalny. Przy przyjęciu mieszkańca pracownik wypełnia Ankietę personalną mieszkańca, w której odnotowuje ogólne dane o mieszkańcu i jego rodzinie, kogo należy powiadomić w przypadku choroby. W Ankiecie znajduje się również oświadczenie, że mieszkaniec zapoznał się z Regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami, możliwości złożenia do depozytu pieniędzy, rzeczy wartościowych. Ankiety te znajdują się w aktach mieszkańca. Ponadto prawa i obowiązki wywieszone są na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z § 12 w/w Regulaminu mieszkaniec ma prawo między innymi do:

1)      poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego oraz swojej korespondencji,

2)      posiadania klucza do pokoju, w którym mieszka oraz szaf i toalet,

3)      wolności myśli, sumienia i wyznania,

4)      opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii i korzystania z jego usług,

5)      zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Domu w ustalonych dniach i godzinach,

6)      regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu w określonych dniach tygodnia i godzinach,

7)      posiadania i korzystania z własnego ubrania i bielizny osobistej,

8)      wskazania pracownika pierwszego kontaktu, który koordynuje plan wsparcia,

9)      samodzielnego, po zgłoszeniu wychodzenia z budynku i przebywania w nim do godz. 2200,

10)  kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,

11)  przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych,

12)  samorządnego organizowania się w celu reprezentowania swoich interesów i uczestniczenia w pracach samorządu,

13)  korzystania z wszystkich usług świadczonych przez Dom,

14)  współdecydowania o życiu Domu w sprawach ich dotyczących,

15)  korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

16)  trzech posiłków dziennie i wyboru zestawu posiłków - posiłków dietetycznych zgodnie ze wskazaniami lekarza, spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym,

17)  trzymywania odzieży i obuwia odpowiedniego rozmiaru, dostosowanych do pory roku,

18)  osobistych środków czystości, przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej,

19)  organizowania czasu wolnego według własnego uznania,

Zgodnie z § 13 w/w Regulaminu do obowiązków mieszkańca należy:

1)      przestrzeganie obowiązującego w Domu Regulaminu organizacyjnego,

2)      ponoszenie opłat za pobyt w Domu,

3)      dbałość o mienie Domu, w szczególności pozostające w bezpośredniej dyspozycji mieszkańca,

4)      zachowywanie się zgodnie z zasadami współżycia społecznego, nie naruszając praw innych mieszkańców do bezpiecznego, godnego życia i praw personelu do realizacji obowiązków zawodowych,

5)      zachowywanie czystości - dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,

6)      uzyskanie zgody na wszelkie zmiany związane z demontowaniem urządzeń i sprzętu,

7)      powiadomienie o wystąpieniu awarii lub uszkodzenia sprzętu pielęgniarkę lub opiekunkę,

8)      przestrzeganie zasad bezpieczeństwa p.poż.,

9)      przestrzegania ustalonych godzin spożywania posiłków: śniadania - 730 - 930, obiad -  1230 - 1430, kolacja - 1800 -2000,

10)  zachowania trzeźwości i kultury picia alkoholu,

11)  bezwzględnego informowania pracownika socjalnego, pielęgniarki lub opiekunki o zamiarze opuszczenia Domu na czas dłuższy, niż do godziny 2200,

12)  informowania pracownika socjalnego, pielęgniarki lub opiekunki o miejscu spędzania urlopu, a także o nowym terminie powrotu do Domu w sytuacjach uniemożliwiających powrót w terminie wcześniej ustalonym,

13)  przestrzegania ciszy nocnej.

Przestrzeganie praw mieszkańców

Ad.1)

Pracownicy Domu nie naruszają życia prywatnego mieszkańców. Przed wejściem do pokoi pukają. W codziennym komunikowaniu się używają zwrotów grzecznościowych Pan/ Pani.

Korespondencję do mieszkańców listonosz przynosi do sekretariatu, skąd pracownik socjalny przekazuje je bezpośrednio dla adresata. Na prośbę mieszkańca pracownik socjalny lub pracownik pierwszego kontaktu pomagają przeczytać listy lub na nie odpowiedzieć, zwłaszcza te o charakterze urzędowym (uregulowanie spraw majątkowych, rentowych, zakup leków). Przy wejściu do Domu umieszczona jest skrzynka pocztowa, z której codziennie listonosz odbiera listy.

Do rozmów dla mieszkańców na terenie Domu zainstalowany jest wrzutowy aparat telefoniczny. Mieszkańcy, w przypadku zaistnienia nagłej sytuacji, mogą korzystać także z telefonu Domu. Z przeprowadzonych rozmów rozliczają się na podstawie miesięcznego bilingu. Telefony do mieszkańców łączone są na dyżurkę pielęgniarek, gdzie pielęgniarka dyżurna woła mieszkańca do telefonu lub niesie słuchawkę (telefony bezprzewodowe) bezpośrednio do pokoju mieszkańca.

Ad. 2,7,17,18)

Każdy z mieszkańców ma klucze do swojego pokoju. Drugi klucz zapasowy (dla bezpieczeństwa lub w przypadku zgubienia) znajduje się na dyżurce pielęgniarek. Mieszkańcy posiadają własną odzież, bieliznę osobistą i obuwie. Przed przyjęciem do Domu pracownik socjalny informuje przyszłego mieszkańca, że może on zabrać ze sobą swoją odzież oraz przedmioty z którymi jest związany i mają dla niego wartość. W przypadku braków odzieży Dom uzupełnia stosowną odzież dostosowaną do rozmiaru i pory roku. Czasami mieszkańcy sami kupują dodatkowo odzież z własnych środków. W każdym pokoju jest worek na brudną bieliznę. Mieszkańcy brudną odzież składają do worka, który pokojowa znosi do pralni lub sami piorą swoje ubrania. Dom zapewnia mieszkańcom przybory do higieny osobistej, środki czystości a także mieszkańcy wg własnego uznania sami zakupują je z własnych środków finansowych.

Ad. 3, 4)

Opiekę duszpasterską w Domu zapewnia dwóch księży, jeden wyznania rzymskokatolickiego (zatrudniony na ½ etatu), drugi - prawosławnego (zatrudniony na 1/6 etatu). Msze św. i nabożeństwa odprawiane są w każdą sobotę, w których uczestniczą także mieszkańcy wsi. Inne nabożeństwa okolicznościowe jak majowe, czerwcowe, październikowe organizują i prowadzą sami mieszkańcy. Obaj księża mają stały kontakt telefoniczny z Dyrektorem i zawsze, kiedy zaistnieje potrzeba przyjeżdżają do mieszkańców.

Dom zapewnia pochówek zmarłym mieszkańcom zgodnie z ich wyznaniem. W 2003 roku w Domu zmarło 34 mieszkańców, pochówkiem jednej osoby zajmował się Dom, pozostałych - rodzina. W 2004 r. do dnia kontroli zmarło 13 mieszkańców, pochówkiem ich zajmowała się rodzina. Mieszkańcy chowani są na cmentarzu parafialnym w Uhowie. Mieszkańcy opiekują się grobami byłych mieszkańców oraz uczestniczą w nabożeństwach żałobnych.

Ad. 5, 6)

Dyrektor Domu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców we wtorki i czwartki w godzinach 1000 - 1200. Informacja taka wywieszona jest na parterze. W Domu założony jest od 1998 roku zeszyt skarg i wniosków. W kontrolowanym okresie nie zgłoszono żadnych skarg i wniosków. Ponadto Dyrektor Domu codziennie odwiedza mieszkańców w pokojach przez co mieszkańcy są w stałym kontakcie z dyrektorem placówki.

Ad. 8)

W chwili przyjęcia nowego mieszkańca do Domu, na okres pierwszych 2-3 miesięcy pobytu, kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przydziela mieszkańcowi pracownika I kontaktu. Zapoznaje on mieszkańca z Domem, współmieszkańcami, zwyczajami i zasadami panującymi w Domu. Po tym okresie, jeżeli mieszkaniec nie zaakceptował osoby, która była dla niego pracownikiem pierwszego kontaktu, kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, po konsultacji z mieszkańcem, zmienia pracownika pierwszego kontaktu na osobę wskazaną przez mieszkańca, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia. Pracownik pierwszego kontaktu w indywidualnym planie wspierania mieszkańca zapisuje podstawowe informacje o mieszkańcu, m.in.: stan prawny mieszkańca, przyczyny umieszczenia w dps, zainteresowania  i oczekiwania mieszkańca.

Ad. 9, 19)

Mieszkańcy Domu mogą swobodnie poruszać się po całej posesji Domu. Brama wjazdowa i furtka otwierana jest przez portiera o godzinie 600 rano i zamykana o godzinie 2200. Mieszkańcy wychodząc poza teren Domu zgłaszają swoje wyjście dyżurnej pielęgniarce lub portierowi. Osoby ubezwłasnowolnione poza teren Domu wychodzą z opiekunem.

Mieszkańcy meldowani są w Domu na stałe. W stosunku do 16 mieszkańców sprawa meldunku jest w trakcie załatwiania, osoby te nie mają uregulowanych spraw majątkowych. Wszyscy mieszkańcy mają dowody osobiste.

Mieszkańcy z czynnym prawem wyborczym mają zapewniony udział w wyborach powszechnych. W Domu podczas wyborów organizowany jest zamknięty okręg wyborczy.

Dom zapewnia swoim mieszkańcom udział w różnych imprezach okolicznościowych i kulturalnych. Szczególnie uroczyście obchodzone są w Domu Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W Domu działa zespół "Pod sosnami" w skład którego wchodzi dziesięcioro mieszkańców.

Dom współpracuje ze szkołami z Łap, Płonki, Uhowa. Uczniowie tych szkół przygotowują część artystyczną z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki i innych uroczystości. Do Domu przychodzą też wolontariusze z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, którzy prowadzą gry i zabawy z mieszkańcami. Mieszkańcy Domu wyjeżdżają na imprezy i spotkania organizowane przez inne domy pomocy społecznej oraz uczestniczą w grzybobraniach i wycieczkach do miejsc kultu religijnego.

Pracownik kulturalno-oświatowy prowadzi spis imprez kulturalnych, z wyszczególnieniem kiedy i jakie imprezy odbyły się na terenie Domu lub w jakich mieszkańcy uczestniczyli poza Domem.

Dom zapewnia mieszkańcom dostęp do codziennej prasy oraz przepisów prawnych.  Na potrzeby mieszkańców prenumerowane są następujące gazety: Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Apostoł. Przepisy prawne znajdują się w świetlicy.

Ad.10, 11,)

Dom umożliwia i podtrzymuje kontakty mieszkańców z rodzinami. Około 60% mieszkańców ma częsty kontakt z poszczególnymi członkami rodziny, są przez nich zabierani do domów rodzinnych oraz utrzymują stały kontakt telefoniczny. Pozostali mieszkańcy z rodzinami i osobami bliskimi mają kontakt okazjonalny - telefoniczny lub przy okazji świąt rocznych. Pięciu mieszkańców jest samotnych. W 2004 roku jedna mieszkanka wróciła do domu rodzinnego.

Mieszkańcy wyjeżdżając do rodzin lub osób bliskich piszą do Dyrektora Domu wniosek o udzielenie urlopu ze wskazaniem pod jakim adresem i jak długo będą przebywali. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora dzięki takiej informacji, wiadomo gdzie mieszkaniec będzie przebywał oraz kto zapewni mu właściwą opiekę. Dom, w sytuacji gdy rodzina mieszkańca nie dysponuje samochodem, zawozi mieszkańca do rodziny oraz przywozi z powrotem do DPS. W 2003 r do domów rodzinnych wyjechało 7 mieszkańców, w 2004, do dnia kontroli - 9 osób.

Spotkania z osobami odwiedzającymi odbywają się w pokoju mieszkalnym lub na świetlicach. Rodziny odwiedzające mieszkańców mają możliwość przenocowania w Domu w pokojach gościnnych. Rodziny oraz osoby bliskie mieszkańcom zapraszane są na wigilię do DPS-u, niewiele jednak osób korzysta z zaproszenia.

W Domu prowadzony jest zeszyt, w którym odnotowywane są wykonane telefony i rozmowy z rodzinami. Zapisy te ograniczają się do stwierdzeń, że dzwoniono w sprawie mieszkańca (podane nazwisko), brak informacji jakie ustalenia poczyniono w stosunku do mieszkańca, czy udało się nawiązać lub podtrzymać istniejący kontakt.

Ad. 12,14)

Samorząd mieszkańców został powołany w rok po otwarciu DPS, tj. 1988 roku. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie samorządu jest pracownik socjalny, który jednocześnie protokołuje spotkania. Ostatnie wybory uzupełniające odbyły się dnia 09.04.2002 roku. Obecnie w skład samorządu wchodzi cztery osoby tj. przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz dwie osoby wspomagające przewodniczących. W ramach samorządu działają dwie sekcje: kulturalno-oświatowa (4 osoby) i socjalno-bytowa (3 osoby). Spotkania samorządu odbywają się w miarę potrzeb. Omawiane są na nich sprawy dotyczące życia mieszkańców i funkcjonowania Domu, m.in.: organizowanie świąt, wyjazdy do innych domów pomocy społecznej, kwestie prawne dotycząc zasad pobytu i płatności za pobyt w dps. Na spotkania zapraszany jest Dyrektor oraz kierownicy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. Samorząd opracowuje plan pracy na każdy rok. Zakłada on między innymi zadania w zakresie: pomoc w adaptacji nowoprzybyłych mieszkańcom, zachęcanie do przestrzegania czystości w pokojach i wokół Domu, czynny udział w organizacji czasu wolnego, udział w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych, tworzenia dobrej atmosfery wśród mieszkańców.

Ad.13,15,16)

W dniu kontroli w Domu przebywało 130 mieszkańców, z czego 84 osób to kobiety. Wiek mieszkańców plasuje się w przedziale od 36 do 99 lat, średnia wieku - 76 lat. Dziewięciu mieszkańców jest ubezwłasnowolnionych całkowicie. Opiekunami prawnymi dla tych ustanowieni zostali członkowie rodziny. Obok występujących zaburzeń psychosomatycznych, wśród tej grupy osób: trzy osoby są leżące i jedna niewidoma.

Stan zdrowia wszystkich mieszkańców jest bardzo zróżnicowany: 23 osoby wymagają stałej opieki, są to osoby leżące, 80 osób wymaga wzmożonej opieki przy wykonywaniu podstawowych codziennych czynności życiowych. Najwięcej osób ma problemy zdrowotne związane z układem krążenia oraz układem narządów ruchu. Około 70 osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, w tym 34 mieszkańców porusza się na wózkach inwalidzkich. W stosunku do 50 mieszkańców obok schorzeń somatycznych zdiagnozowano choroby psychiczne.

Opiekę medyczną mieszkańcom Domu zapewniają lekarze rodzinni z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICUS s. c. w Łapach. W sytuacji zagrożenia życia do Domu wzywane jest pogotowie ratunkowe z Łap. Na dzień kontroli w szpitalu w Łapach przebywało 5 mieszkańców, jeden w szpitalu w Choroszczy. W oparciu o konsultacje lekarzy rodzinnych mieszkańcy maja zalecane wizyty w poradniach specjalistycznych. Około 90 mieszkańców jest pod stałą opieką poradni specjalistycznych: pulmonologicznej, kardiologicznej, gastrologicznej, neurologicznej, psychiatrycznej, chirurgicznej, okulistycznej w Łapach i w Białymstoku. Do poradni mieszkańcy dowożeni są samochodem DPS-u. Dom ponosi częściową odpłatność za leki, do wysokości limitu ceny, pozostałą kwotę pokrywają sami mieszkańcy lub ich opiekunowie prawni.

Dom zapewnia całodobową opiekę. Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczy 14 pielęgniarek, (w tym jedna pielęgniarka zatrudniona na ½ etatu), 22 pokojowych i 7 opiekunów (w tym trzy osoby zatrudnione na ¾ etatu). Pielęgniarki i pokojowe pracują w systemie dwuzmianowym, tj. w godzinach od 700-1900, 1900-700. Jak wynika z wyjaśnień dyrektora ze względu na potrzebę większej pomocy rano mieszkańcom, trzy pielęgniarki i trzy pokojowe pracują od godziny 715 do 1515. Opiekunowie pracują w godzinach: 700-1500, 1200-2000.

Dom zapewnia mieszkańcom 3 posiłki dziennie, wydawane w dwugodzinnym przedziale czasowym tj. śniadanie 730 - 930, obiad 1230 - 1430, kolacja 1800 - 2000 oraz całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napoi. Dom zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków. Około 20-30 mieszkańców spożywa posiłki w pokojach z tego 6 osób wymaga karmienia. Na zlecenie lekarza przygotowywane są diety. W dniu kontroli stosowane były następujące diety: łatwostrawna- 16, cukrzycowa - 11, wysokobiałkowa-1, miksowane -6.

Dom zapewnia mieszkańcom udział w różnych formach terapii. W Domu prowadzone są zajęcia: plastyczne, muzyczne, sportowe, biblioterapia, siłowoterapia, łącznie uczestniczy w nich około 60 mieszkańców. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. W okresie letnim wiele zajęć prowadzonych jest na świeżym powietrzu, na placu wokół Domu. Dla osób leżących prowadzona jest terapia przyłóżkowa w formie rozmów indywidualnych oraz zajęć manualnych. W Domu instruktor terapii zajęciowej opracowuje miesięczne plany zajęć terapeutycznych oraz, w stosunku do dwóch mieszkańców, opracował konspekty zajęć terapeutycznych wskazując w nich formę zajęć, cele i metody pracy. Jak wynika z wyjaśnień kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, instruktor terapii zajęciowej sukcesywnie oddziaływaniami terapeutycznymi będzie obejmował pozostałych mieszkańców. Podczas posiedzeń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, członkowie zespołu po przeanalizowaniu predyspozycji psycho-fizycznych mieszkańca określają formy i rodzaj zajęć w których poszczególni mieszkańcy powinny uczestniczyć.

Wszyscy mieszkańcy mają własne środki finansowe. Są to renty i emerytury oraz świadczenia z pomocy społecznej. Na koncie depozytowym swoje oszczędności przechowuje 29 mieszkańców. Każdy nowo przyjęty mieszkaniec informowany jest o możliwości przekazania do depozytu DPS przedmiotów wartościowych, jednocześnie przyjmując do wiadomości, że Dom nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze nie zdeponowane do depozytu, a będące w posiadaniu mieszkańca.

Dyrektor Zarządzeniem wewnętrznym Nr 16/03 z dnia 29 grudnia 2003r ustalił zasady gospodarowania walorami pieniężnymi mieszkańców, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. Zasady te normują m.in.: sposób dokonywania wpłat i wypłat z depozytów, przechowywanie środków na kontach depozytowych, sposoby rozliczania gotówki.

Mieszkaniec by wypłacić pieniądze z depozytu pisze wniosek do pracownika socjalnego. Jak wynika z wyjaśnień dyrektora mieszkaniec każdego dnia może wpłacić lub wypłacić określoną kwotę z depozytu lub jeśli jest to większa kwota w dniu następnym. W imieniu osób ubezwłasnowolnionych środki pieniężne pobierają opiekunowie prawni, którzy częściowo pokrywają odpłatność za leki powyżej limitu oraz ponoszą inne niezbędne opłaty.

II.                Stopień i efekty realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców.

Dyrektor Domu Zarządzeniem Nr 8/2004 z dnia 02.07.2004r. powołał 3 zespoły terapeutyczno-opiekuńcze określając jednocześnie zadania i prawa pracownika pierwszego kontaktu. Pracownik I kontaktu przy przyjęciu mieszkańca wypełnia pierwszą stronę indywidualnego planu wspierania mieszkańca. Następnie po około 3 miesiącach pobytu mieszkańca w Domu, zespół terapeutyczno-opiekuńczy opracowuje cele pracy z mieszkańcem i indywidualny plan wspierania mieszkańca. Na posiedzeniu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego omawiana jest sytuacja średnio 5-10 mieszkańców. Od stycznia 2004 roku z posiedzeń zespołu sporządzane są protokoły zawierające informacje, kto uczestniczył w posiedzeniu oraz co było przedmiotem posiedzenia, np.: omawiano zachowanie mieszkańca, stan zdrowia, stan psycho-fizyczny, zaproponowano udział mieszkańca w terapii. Przy zapisach wskazano nazwisko mieszkańca, którego sytuację omawiano, natomiast nie zapisano ustaleń w danym zakresie. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy zbiera się co 2-3 miesiące lub zależnie od potrzeb.

Indywidualne plany wspierania mieszkańca opracowane są dla wszystkich mieszkańców - Załącznik Nr 1. Mieszkańcy zapoznawani są z opracowanymi planami, co potwierdzają swoim podpisem w planie.

W oparciu o przeanalizowane plany należy stwierdzić, że nie wszystkie plany są na bieżąco modyfikowane. W niektórych planach oceny "planów wspierania poszczególnych sfer" nie są dokonywane lub zapisy są robione co pół roku. Ogólna "ocena realizacji planu" dokonywana jest raz w roku i nie odnosi się do wszystkich założonych celów długo i krótkoterminowych oraz celów do najbliższej realizacji. W związku z powyższym zapisy w planach nie wskazują jakie zmiany zaszły w funkcjonowaniu mieszkańca oraz w jakim kierunku należy prowadzić oddziaływania opiekuńczo-terapeutyczne. W niektórych planach zakłada się podtrzymywanie już rozwiniętych sfer, nie zwraca się natomiast uwagi na możliwość wprowadzenia innych form aktywizacji mieszkańca.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 3/2004.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie. W przypadku, gdy dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie nie zgadza się z ustaleniami pokontrolnymi zawartymi w protokole, może złożyć do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia jego podpisania pisemne wyjaśnienia, co od zawartych w protokole ustaleń.

Podpisy kontrolujących

1/ Ewa Feszler

2/ Mieczysława Nartowicz

12.08.2004r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

Mgr Irena Łupieska

Organizator Pomocy Społecznej

(data i podpis dyrektora Domu)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-08-26 00:00:00
Data publikacji:  2004-08-26 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-08-26 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl