Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Stan sprawy
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
Prawne podstawy działania
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Komisje i zespoły
Prowadzone rejestry
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Załatwianie spraw (poradnik klienta)
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Język migowy
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 743-94-93
faks: 85 743-92-31
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
8699769   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Legalizacja pobytu cudzoziemca. Zobacz inne informacje z tej kategorii.


Uwaga: Informacja jest nieaktualna.
Najnowszą wersję tej informacji znajdziesz tutaj

Zezwolenie na osiedlenie się - Konstytucja RP
Autorzy: Bożena Czajkowska,

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 52, USTĘP 5 KONSTYTUCJI RP

POSTĘPOWANIE PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA

Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
Oddział do Spraw Cudzoziemców i Rejestracji Zaproszeń
stanowisko pracy ds. cudzoziemców

pok.
nr 103
tel.
(0-85) 743-94-32
743-92-51
fax.
(0-85) 743-94-44

e-mail: bczajkowska@bialystok.uw.gov.pl

 • Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się w trybie art. 52, ust. 5 Konstytucji RP zobowiązany jest złożyć wniosek.
 • Wniosek, w przypadku osób zamierzających zamieszkać na stałe na terenie województwa podlaskiego, należy składać osobiście lub przez pełnomocnika:
bezpośrednio w pokoju
nr 103
tel. (0-85) 743-94-32

Zezwolenie na osiedlenie się może być udzielone cudzoziemcowi, który potwierdzi iż jest osobą polskiego pochodzenia.

Stwierdzenie polskiego pochodzenia dokonuje się biorąc pod uwagę przesłanki określone w ustawie z dnia 09 listopada 2000 roku o repatriacji ( Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ).

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 ustawy o repatriacji

Za osobę polskiego pochodzenia, w rozumieniu niniejszej ustawy, uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:

1) co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;

2) wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.

Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę deklarującą narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie oraz spełniającą warunek określony pkt 2 ( tj. wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów).

Warunek określony w pkt 1 uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków wnioskodawcy potwierdziło swoją przynależność do Narodu Polskiego przez, w szczególności, pielęgnowanie polskich tradycji i zwyczajów.

Wniosek cudzoziemiec składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.

Cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się za pośrednictwem konsula.

Przed wydaniem decyzji o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca zwraca się do:

 • do komendanta oddziału Straży Granicznej o zajęcie stanowiska,
 • komendanta wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na osiedlenie się wydaje się kartę pobytu.

Przy składaniu kserokopii dokumentów ich oryginały należy okazać do wglądu.

Wszystkie dokumenty wystawione w języku obcym musza być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Kartę pobytu cudzoziemiec zobowiązany jest odebrać osobiście.

Wojewoda przez wydaniem decyzji o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się może wezwać cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji i przedłożenia innych dokumentów istotnych w sprawie.

UWAGA !

Karta pobytu – potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia wraz z dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

 • Do wniosku należy dołączyć:

1. 4 aktualne fotografie, nieuszkodzone, wyraźne, kolorowe, o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę umiejscowioną centralnie, bez okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała lewy profil z widocznymi oczami oraz lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy ( w przypadkach udokumentowanych medycznie dopuszcza się zdjęcie w okularach z ciemnymi szkłami ),

2. zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego,

3. ważny dokument podróży,

4. dokumenty uzasadniające wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się, a w szczególności dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie.

Uwaga !

Dokumentami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne ( również przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich ) dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców. dziadków lub pradziadków, a w szczególności:

 • polskie dokumenty tożsamości,
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością,
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej,
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.

Dokumentami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być również inne dokumenty, a w szczególności:

 • o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informacyjny o jej narodowości polskiej,
 • potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie

oraz zaświadczenie potwierdzające polskie pochodzenie – wystawione przez właściwego polskiego konsula – za granicą.

Opłata skarbowa:

Do wniosku należy dołączyć znaki opłaty skarbowej o wartości:

- 5,00 PLN – za podanie ( wniosek )

- 0,50 PLN – za każdy załącznik dołączony do wniosku

- 600 PLN – od zezwolenia na osiedlenie się

 • Opłata za wydanie karty pobytu

- 50,00 – opłata ( podstawowa )

Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  2005-07-18 09:30:18
Data publikacji:  2005-11-30 10:55:41
Data modyfikacji:  2014-01-10 14:34:14 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl