Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Stan sprawy
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Komisje i zespoły
Prowadzone rejestry
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Załatwianie spraw (poradnik klienta)
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Język migowy
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Malwina Pawelska
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-215 Białystok
telefon: 857439493
faks: 857439231
e-mail: mpawelska@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
15887262   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych "MONAR-MARKOT" w Garbasie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych "MONAR-MARKOT" w Garbasie, Gmina Filipów

Stowarzyszenie MONAR jest powstałym w dniu 05.05.1989 roku stowarzyszeniem działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym status osoby prawnej niedziałającej dla zysku.

Adres siedziby: 00-681 Warszawa, ul. Hoża 57.

Regon: 000972654.

Adres Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych "MONAR-MARKOT": Garbas II/18, 16-424 Filipów.

Kierownikiem placówki jest Pani Danuta Czupryńska.

Księgową placówki jest Pani Halina Salwocka.

Kontrolę przeprowadzili:

1.      Danuta Skucz - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (legitymacja służbowa Nr 58),

2.      Piotr Słabiński - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (legitymacja służbowa Nr 50),

na podstawie upoważnienia Nr PS.VI.ICz.0939/494/05 z dnia 07.12.2005 r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 16 - 17 stycznia 2006 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

1.      Pani Danuta Czupryńska- Kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Garbasie.

2.      Pani Halina Salwocka- Księgowa Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Garbasie.

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji umowy Nr 2/2005 zawartej w dniu 07 listopada 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem MONAR Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu oraz efektywności realizowanych zadań.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1.      Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania.

2.      Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.

3.      Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.

4.      Stan realizacji zadania oraz efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

5.      Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.

6.      Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli:

1.      Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania:

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Garbasie posiada 43 pokoje o różnej powierzchni w dwóch budynkach oraz 7 pokoi zlokalizowanych w zaadaptowanych poddaszach. Lokale te wyposażone są w podstawowy sprzęt (szafki, łóżka, materace, pościel).

W każdym budynku na piętrach znajdują się prysznice i toalety (w sumie 24) na parterze łazienka, umywalki i toalety.

Budynki zapatrzone są w instalację co., cw, energię elektryczną.

W kontrolowanym obiekcie brak jest stołówki. Jest kuchnie wyposażona w lodówkę, taboret gazowy, kuchnię gazową 4-palnikową, zlew, szafy zgodne z wymogami SANEPiDu, naczynia (garnki, talerze, sztućce, kubki). Z kuchni korzystają sami mieszkańcy - brak zatrudnienia kucharki.

2.      Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.

Kierownik placówki, księgowa, osoba  kontaktująca się z urzędami, 2 kierowców, osoba zajmująca się zaopatrzeniem oraz prowadzeniem magazynu to osoby pracujące na zasadzie wolontariatu.

W kontrolowanym okresie innych wolontariuszy w Domu Pomocy nie było.

3.      Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania:

Mieszkańcy Domu z kuchni korzystać mogą praktycznie całą dobę.

Dziennie przygotowywane są 4 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie. obiad, kolacja - w sumie 540)

Pomoc rzeczowa: wydawanie odzieży, obuwia, środków higieny osobistej dokonywana jest w miarę pojawiających się potrzeb.

W kontrolowanym okresie kierownictwu Domu dla Osób Bezdomnych w Garbasie udało się pozyskać 1 mieszkanie. W ten sposób umożliwiono usamodzielnienie się 1 osobie. Mieszkanie wyposażono w podstawowe sprzęty oraz zakupiono kuchenkę elektryczną.

4.      Stan realizacji zadania oraz efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania:

Rozpoczęcie realizacji umowy Nr 2/2005 zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem MONAR Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie nastąpiło z chwilą podpisania umowy i otrzymania środków finansowych tj. od listopada 2005 roku.

Z dniem 31.12.2005 roku projekt został zrealizowany w całości.

Zadania były realizowane zgodnie z planem, harmonogramem, kosztorysem i niezbędnymi potrzebami.

Osoby objęte pomocą kierowane są przez pracowników MOPS w Suwałkach, inne instytucje zajmujące się pomocą socjalną, bądź zgłaszają się same. O istniejącej potrzebie pomagania komuś informują też mieszkańcy Filipowa, Suwałk.

Liczba osób korzystających z pomocy: 116 w tym:

a) mężczyźni - 54 do 50 lat - 22

pow. 50 lat - 32

b) kobiety - 21 do 50 lat - 19

pow. 50 lat - 2

c) dzieci - 41: 0-6 lat - 17

7-18 lat - 24

6 dzieci przebywa w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Osoby te przyjeżdżają do Garbasa na soboty i niedziele.

  1. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

Stowarzyszenie otrzymało w dniu 14.11.2005 roku kwotę 7.078 zł (poz. księgowa 2299), oraz w dniu 23.11.2005 roku kwotę 2.931 zł (poz. księgowa 2833).

Na dzień 31.12 2005 roku wydatkowano kwotę 10.009 zł tj. 100% przyznanych środków.

Szczegółowy wykaz wydatków zawiera załącznik Nr 1.

  1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania:

Kontrola wykazała, że umowa zrealizowana została prawidłowo. Dokumentacja w sprawie wydatkowania dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy z rachunków opisany jest w sposób potwierdzający ich opłacanie ze środków PUW, sprawdzony pod względem merytorycznym i rachunkowym. Stwierdzono, że prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa środków finansowych przekazanych na realizację zadania.

Kierownikowi Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar - Markot przysługuje prawo wniesienia pisemnego wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Garbasie - Pani Danuta Czupryńska.

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych                            Podpisy kontrolujących:

MONAR-MARKOT w Garbasie                                           /-/ Dauta Skucz

Garbas II Nr 18, 16-424 Filipów                                            /-/ Piotr Slabiński

Pow. Suwalski, Woj. Podlaskie

telfaks (087) 569-62-40

REGON 000972654-01200

Dom dla Osób Bezdomnych i najuboższych

MONAR-MARKOT w Garbasie

Kierownik

/-/ Danuta Czupryńska


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-02-28 12:31:33
Data publikacji:  2006-02-28 12:31:33
Data modyfikacji:  2006-02-28 12:31:33 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl