Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Stan sprawy
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Komisje i zespoły
Prowadzone rejestry
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Załatwianie spraw (poradnik klienta)
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Malwina Pawelska
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-215 Białystok
telefon: 857439493
faks: 857439231
e-mail: mpawelska@bialystok.uw.gov.pl
Barbara Praczukowska-Niekludow
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 347
faks: 85 7439 231
e-mail: jpraczukowska@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
20638027   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych "MONAR-MARKOT" w Garbasie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych "MONAR-MARKOT" w Garbasie, Gmina Filipów

Stowarzyszenie MONAR jest powstałym w dniu 05.05.1989 roku stowarzyszeniem działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym status osoby prawnej niedziałającej dla zysku.

Adres siedziby: 00-681 Warszawa, ul. Hoża 57.

Regon: 000972654.

Adres Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych "MONAR-MARKOT": Garbas II/18, 16-424 Filipów.

Kierownikiem placówki jest Pani Danuta Czupryńska.

Księgową placówki jest Pani Halina Salwocka.

Kontrolę przeprowadzili:

1.      Danuta Skucz - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (legitymacja służbowa Nr 58),

2.      Piotr Słabiński - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (legitymacja służbowa Nr 50),

na podstawie upoważnienia Nr PS.VI.ICz.0939/494/05 z dnia 07.12.2005 r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 16 - 17 stycznia 2006 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

1.      Pani Danuta Czupryńska- Kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Garbasie.

2.      Pani Halina Salwocka- Księgowa Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Garbasie.

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji umowy Nr 2/2005 zawartej w dniu 07 listopada 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem MONAR Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu oraz efektywności realizowanych zadań.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1.      Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania.

2.      Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.

3.      Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.

4.      Stan realizacji zadania oraz efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

5.      Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.

6.      Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli:

1.      Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania:

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Garbasie posiada 43 pokoje o różnej powierzchni w dwóch budynkach oraz 7 pokoi zlokalizowanych w zaadaptowanych poddaszach. Lokale te wyposażone są w podstawowy sprzęt (szafki, łóżka, materace, pościel).

W każdym budynku na piętrach znajdują się prysznice i toalety (w sumie 24) na parterze łazienka, umywalki i toalety.

Budynki zapatrzone są w instalację co., cw, energię elektryczną.

W kontrolowanym obiekcie brak jest stołówki. Jest kuchnie wyposażona w lodówkę, taboret gazowy, kuchnię gazową 4-palnikową, zlew, szafy zgodne z wymogami SANEPiDu, naczynia (garnki, talerze, sztućce, kubki). Z kuchni korzystają sami mieszkańcy - brak zatrudnienia kucharki.

2.      Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.

Kierownik placówki, księgowa, osoba  kontaktująca się z urzędami, 2 kierowców, osoba zajmująca się zaopatrzeniem oraz prowadzeniem magazynu to osoby pracujące na zasadzie wolontariatu.

W kontrolowanym okresie innych wolontariuszy w Domu Pomocy nie było.

3.      Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania:

Mieszkańcy Domu z kuchni korzystać mogą praktycznie całą dobę.

Dziennie przygotowywane są 4 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie. obiad, kolacja - w sumie 540)

Pomoc rzeczowa: wydawanie odzieży, obuwia, środków higieny osobistej dokonywana jest w miarę pojawiających się potrzeb.

W kontrolowanym okresie kierownictwu Domu dla Osób Bezdomnych w Garbasie udało się pozyskać 1 mieszkanie. W ten sposób umożliwiono usamodzielnienie się 1 osobie. Mieszkanie wyposażono w podstawowe sprzęty oraz zakupiono kuchenkę elektryczną.

4.      Stan realizacji zadania oraz efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania:

Rozpoczęcie realizacji umowy Nr 2/2005 zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem MONAR Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie nastąpiło z chwilą podpisania umowy i otrzymania środków finansowych tj. od listopada 2005 roku.

Z dniem 31.12.2005 roku projekt został zrealizowany w całości.

Zadania były realizowane zgodnie z planem, harmonogramem, kosztorysem i niezbędnymi potrzebami.

Osoby objęte pomocą kierowane są przez pracowników MOPS w Suwałkach, inne instytucje zajmujące się pomocą socjalną, bądź zgłaszają się same. O istniejącej potrzebie pomagania komuś informują też mieszkańcy Filipowa, Suwałk.

Liczba osób korzystających z pomocy: 116 w tym:

a) mężczyźni - 54 do 50 lat - 22

pow. 50 lat - 32

b) kobiety - 21 do 50 lat - 19

pow. 50 lat - 2

c) dzieci - 41: 0-6 lat - 17

7-18 lat - 24

6 dzieci przebywa w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Osoby te przyjeżdżają do Garbasa na soboty i niedziele.

  1. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

Stowarzyszenie otrzymało w dniu 14.11.2005 roku kwotę 7.078 zł (poz. księgowa 2299), oraz w dniu 23.11.2005 roku kwotę 2.931 zł (poz. księgowa 2833).

Na dzień 31.12 2005 roku wydatkowano kwotę 10.009 zł tj. 100% przyznanych środków.

Szczegółowy wykaz wydatków zawiera załącznik Nr 1.

  1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania:

Kontrola wykazała, że umowa zrealizowana została prawidłowo. Dokumentacja w sprawie wydatkowania dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy z rachunków opisany jest w sposób potwierdzający ich opłacanie ze środków PUW, sprawdzony pod względem merytorycznym i rachunkowym. Stwierdzono, że prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa środków finansowych przekazanych na realizację zadania.

Kierownikowi Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar - Markot przysługuje prawo wniesienia pisemnego wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Garbasie - Pani Danuta Czupryńska.

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych                            Podpisy kontrolujących:

MONAR-MARKOT w Garbasie                                           /-/ Dauta Skucz

Garbas II Nr 18, 16-424 Filipów                                            /-/ Piotr Slabiński

Pow. Suwalski, Woj. Podlaskie

telfaks (087) 569-62-40

REGON 000972654-01200

Dom dla Osób Bezdomnych i najuboższych

MONAR-MARKOT w Garbasie

Kierownik

/-/ Danuta Czupryńska


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-02-28 12:31:33
Data publikacji:  2006-02-28 12:31:33
Data modyfikacji:  2006-02-28 12:31:33 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl