Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Stan sprawy
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Komisje i zespoły
Prowadzone rejestry
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Załatwianie spraw (poradnik klienta)
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Malwina Pawelska
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-215 Białystok
telefon: 857439493
faks: 857439231
e-mail: mpawelska@bialystok.uw.gov.pl
Barbara Praczukowska-Niekludow
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 347
faks: 85 7439 231
e-mail: jpraczukowska@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
20638016   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 5 grudnia 2006r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-10-

NK.III.MK.0932/48/06

Pan

Krzysztof Pilawa

Podlaski Wojewódzki

Lekarz Weterynarii

w Białymstoku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r., Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę w zakresie sposobu wykonywania zadań kontrolnych w roku 2006 w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku, zwanym dalej Inspektoratem.

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 16 listopada 2006r.

W myśl postanowień Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem Nr 8/04 Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27września 2004r, Rozdziału V pt. „Organizacja i funkcjonowanie kontroli” w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku system kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną wynikającą z funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu oraz kontrolę zewnętrzną, której celem jest sprawdzenie realizacji zdań wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Kontrolę wewnętrzną wykonują główny księgowy, kierownicy zespołów – każdy zgodnie z uprawnieniami określonymi w zakresie czynności.

Kontrolę merytoryczną powiatowych lekarzy weterynarii i kierowanych przez nich powiatowych inspektoratów weterynarii wykonują Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz wojewódzcy inspektorzy weterynarii. Kontrolę finansową w zakresie, o którym mowa w art. 28b ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – wykonuje Główny Księgowy oraz inni upoważnieni pracownicy zespołu ds. finansowo-księgowych.

Szczegółowy tryb i zasady sprawowania kontroli reguluje odrębne zarządzenie Nr 3/06 Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 10 stycznia 2006r. w sprawie ustanowienia regulaminu kontroli powiatowych inspektoratów weterynarii.

Zgodnie z postanowieniami tego zarządzenia kontrola powiatowych inspektoratów weterynarii przez właściwych merytorycznie inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku działających w oparciu o upoważnienie Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Białymstoku swoim zakresem obejmuje : organizację oraz administrację powiatowych inspektoratów weterynarii, ochronę zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych, sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i bezpieczeństwa żywności, sprawowanie nadzoru nad środkami żywienia zwierząt, sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu i jakością zdrowotną materiału biologicznego, nadzór nad badaniami kontrolnymi pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych, nadzór nad ochroną zwierząt oraz ich dobrostanem.

Zgodnie z w/w Zarządzeniem szczegółowe zagadnienia do kontroli kompleksowej mają zawierać programy ustalone przez właściwych merytorycznie inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii zatwierdzanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

W Inspektoracie obowiązuje również Zarządzenie Nr 9/05 Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej. Zarządzenie to reguluje postępowanie w sprawie wewnętrznej kontroli finansowej i definiuje sposób postępowania wstępnej, bieżącej i następnej kontroli wewnętrznej; zakres przedmiotowy tej kontroli, sposób dokumentowania wyników kontroli oraz osoby odpowiedzialne za prawidłowe i efektywne jej wykonywanie.

Do wykonywania kontroli merytorycznych na podstawie obowiązujących ustaw upoważnionych jest w Inspektoracie 10 inspektorów weterynaryjnych, którzy wykonują kontrole na podstawie wydanych upoważnień.

Większość kontroli wykonywanych przez pracowników Inspektoratu wykonywana jest na podstawie odrębnych rozporządzeń, zarządzeń i instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii, które szczegółowo wymieniono w protokole kontroli.

W Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku kontrole merytoryczne wykonywane są planowo. Wojewódzcy inspektorzy weterynaryjni do spraw: nadzoru farmaceutycznego, higieny materiału biologicznego, higieny żywności pochodzenia zwierzęcego, chorób zakaźnych zwierząt, ochrony zwierząt, środków żywienia zwierząt oraz główny księgowy raz na początku każdego roku planują wykonywanie kontroli na cały bieżący rok. Każdy z w/w inspektorów przekazywał do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku odrębny plan kontroli.

W czasie kontroli ustalono, że Inspektorat posiada rozeznanie co do liczby i rodzaju podmiotów podlegających kontroli tj.: 227 podmiotów zajmujących się lecznictwem zwierząt oraz 7 podmiotów zajmujących się hurtowym obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnym W roku bieżącym do dnia kontroli przeprowadzono 95 kontroli.

Kontrolowaną działalność oceniam pozytywnie. W celu zapewnienia sprawnej organizacji działalności kontrolnej poddaję pod rozwagę potrzebę unormowania aktem wewnętrznym :

1) zasad planowania działalności kontrolnej w Inspektoracie,

2) zasad wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych w zakresie nie objętym aktami prawnymi właściwego ministra lub instrukcjami Głównego Lekarza Weterynarii tj.: kontroli kompleksowych powiatowych inspektoratów weterynarii oraz kontroli w zakresie sprawowanego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ochrony zwierząt.

Informując o powyższym proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia wskazanych uchybień.

Jednocześnie informuję, iż w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić umotywowane zastrzeżenia do zawartych w nim ocen, uwag i wniosków.

W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o powiadomienie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych, w tym o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli

Publikator: Łukasz Sadowski Data utworzenia:  2006-12-15 13:46:55
Data publikacji:  2006-12-15 13:46:55
Data modyfikacji:  2006-12-15 13:46:55 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl