Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Jak korzystać? Dziennik zmian Informacje niedostępne
Szukaj
Stan sprawy
-   Stan sprawy
Menu tematyczne


Linki
Opiekunowie

20638031   odwiedzin

Kategoria: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności
Data utworzenia:  2003-05-21 00:00:00
Data publikacji:  2003-05-21 00:00:00
Data modyfikacji:  2003-05-21 00:00:00
Autorzy: Czyżewska-Worobiej Małgorzata
Publikator: Borowik Ludmiła
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie podlaskim z siedzibą w Białymstoku, jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanych przez powiatowe zespoły orzekające, które działają w naszym województwie.
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie podlaskim

z siedzibą w Białymstoku,   ul. Świętojańska 12,   tel. (0...85) 7439274,  7439275, 7439276,

jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanych przez powiatowe zespoły orzekające, które działają w naszym województwie.

 

Godziny pracy Zespołu:

Poniedziałek, w godz. 8.00 - 16.00

Wtorek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

 

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.05.2002r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2002r., Nr 66, poz. 604),

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r., Nr 17, poz. 62).

 

Do kompetencji zespołów orzekających należy orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do celów pozaubezpieczeniowych, związanych m. in. z zatrudnieniem i szkoleniem osób niepełnosprawnych, koniecznością zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które ułatwiają funkcjonowanie, prawem do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji oraz korzystaniem z uprawnień wynikających z odrębnych przepisów prawa.

 

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, gdzie można pobrać stosowne formularze (np. druk wniosku, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia) oraz uzyskać szczegółowe informacje w sprawie zasad orzekania.

 

W województwie podlaskim, wniosek w sprawie wydania orzeczenia można złożyć w następujących zespołach orzekających:

1. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku,

15-461 Białystok , ul. Waryńskiego 32 A

Przewodniczący - Bogumiła Ławniczak

tel. / fax- (0...85)6647- 437 - biuro obsługi

6647- 436 - członkowie zespołu

6647- 435- przewodniczący .

2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach,

16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 9 A

Przewodniczący - Janina Tkaczyk - tel. (0...87) 565-21-36

3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży,

ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża,

Przewodniczący - Tamara Małachowska - tel. (0...86) 216-64-56

4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku Podlaskim,

17- 100 Bielsk Podlaski ,ul.3 - go Maja 17

p.o. Przewodniczącego - Wiesława Brzana - tel. (0...85) 730-96-61

5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie

19-200 Grajewo, ul. Mickiewicza 3

Przewodniczący - Andrzej Doliwa - tel.(0...86) 273-87- 09

6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce,

17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 10

Przewodniczący - Paweł Szymaniuk - tel. (0...85) 873-10-15

7. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie,

ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno,

Przewodniczący - Sławomir Zalewski - tel. (0...86) 278-47-03

8. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sokółce,

16-100 Sokółka ,ul. Marszałka Piłsudskiego 8

Przewodniczący - Janina Konował - tel. (0...85) 711-08-63

9. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3

Przewodniczący - Dorota Wiśniewska - tel. (0...85) 655-27-11 w. 306

10.Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15A

Przewodniczący - Teresa Bazyluk - tel. (0...86) 275-35-68

 

Zespół orzeka na wniosek:

1. osoby zainteresowanej,

2. przedstawiciela ustawowego tej osoby.

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia powinien zawierać:

imię i nazwisko osoby zainteresowanej, datę i miejsce jej urodzenia , adres zamieszkania i pobytu, numer PESEL, cel uzyskania orzeczenia , uzasadnienie wniosku (określenie sytuacji społecznej i zawodowej, informacje o tym, czy osoba ta ubiegała się poprzednio o ustalenie niepełnosprawności, czy pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego).

Poza tym wymagane są:

1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku),

2. inne dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ocenę niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

W przypadkach bardziej skomplikowanych wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu  3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

Wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego. O jego terminie jest powiadamiany najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.

W szczególnych sytuacjach posiedzenie może odbyć się bez osobistego udziału wnioskodawcy (np. ze względu na ciężką, przewlekłą chorobę , ograniczoną możliwość poruszania się, pobyt w szpitalu), jeśli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

Orzeczenie jest podstawą do przyznania ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Wniosek w sprawie wydania legitymacji osoba zainteresowana składa we właściwym dla jej miejsca zamieszkania powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności . Druk wniosku udostępnia zespół.

 

Osoba zainteresowana może wnieść, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do Wojewódzkiego Zespołu.

Tryb postępowania przy orzekaniu przed powiatowym zespołem stosuje się odpowiednio przed wojewódzkim zespołem.

Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Szczegółowe zasady orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, tryb postępowania przy orzekaniu, skład i sposób działania zespołów orzekających określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.05.2002r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 66, poz. 604).

 

Od 01.01.2002r. Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zajmują się orzekaniem o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia - wcześniej zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność wydawał lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Wprowadzono definicję niepełnosprawności osób w wieku do lat 16, która mówi, że:

,, Do niepełnosprawnych zaliczane są osoby, jeżeli mają naruszona sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku."

Tryb postępowania jest analogiczny jak w przypadku postępowania o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Obecnie uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka jest niezbędne m. in. w celu ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny lub stały z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

 

Standardy w zakresie kwalifikowania niepełnosprawności dziecka, określają przepisy w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002r. - Dz. U. Nr 17. Poz. 62).

 

Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest wolne od opłat.

 

 


Brak załączników.
.